Algemeen nieuws

Borssele, 29 september 2020


Borssele, 3 juli 2020

Gemeente, vrienden en meelevenden,

Vanaf 1 juli mogen we weer met meer mensen naar de kerk. Mits we de 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook voor de maand juli is er weer een schema. Dit wordt opgemaakt aan de hand van de mensen die zich opgegeven hebben om de kerkdiensten te willen bezoeken. Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch weer graag naar de kerk? Wilt u dit dan doorgeven aan de scriba? Wij kunnen u dan ook indelen voor een gereserveerde plaats.

Vooruitlopend wil ik hier graag een voorschot op nemen. De bedoeling is dat u wekelijks van mij een mail krijgt met het verzoek u voor de komende zondag op te geven wanneer u de dienst wilt bezoeken, en met hoeveel personen.
Dit biedt mij ook de mogelijkheid om op de website aan te geven hoeveel plaatsen er over zijn voor “belangstellenden”.

Voor DV komende zondag 26 juli hebben we nog plaats voor +/- 5 personen.
Wilt u onze dienst bezoeken verzoeken wij u zich via email aan te melden bij de scriba.(zie het kopje contact) Tevens verzoeken wij u aan te geven met hoeveel personen u de dienst wilt bezoeken.
Weet u van harte welkom!

Met een hartelijke groet,

Jos Wullschleger,
scriba

.

Borssele, 7 juni 2020

Geliefde gemeente,

In deze coronatijd waarin we nog steeds leven wordt de kerkdeur weer voorzichtig geopend. En al zijn de zorgen rondom het virus nog niet voorbij, toch mogen we weer langzaam gaan denken aan kerkdiensten. En wat kunnen we daar een heimwee naar hebben. Dat kunnen we ook zo treffend vinden in Psalm 42. Leest u deze Psalm nog maar eens. De dichter van Psalm 42 verlangt sterk naar huis, naar Godshuis. Hij verlangt sterk terug naar de tijd dat hij op kon gaan naar de tempel. Hoe hij meeging in de stoet naar Gods huis, een feestvierende menigte. Ja, en zo horen ook wij van velen dat erweer verlangen is om op te gaan naar de kerk op het Plein, naar onze gemeente de Hervormde Gemeente i.w. De Bron. Omdat daar alles perfect is? Nee, dat niet. Maar om daar weer te horen uit Gods woord. Om weer onder elkaar te zijn als gemeente. Ja, en dan mogen de deuren weer voorzichtig open gaan. Maar ... we zullen wel aan veel voorwaarden moeten voldoen. We kunnen alleen naar de kerk toe gaan als we van tevoren gereserveerd hebben. We kunnen alleen opgaan als we de regels in acht nemen die de overheid gegeven heeft. En die regels worden niet voor niets gegeven. Het gevaar dat het virus weer opkomt, is altijd nog aanwezig. In de week na Pinksteren zal u meer informatie worden gegeven. We hopen op een ieders begrip. En laten we bidden dat er nu stap voor stap weer wat meer vrijheid komt en dat het virus weg mag blijven. Nogmaals iedereen sterkte en de nabijheid van de Heere toegewenst in deze(corona)periode.
DV Zondag 7 juni hopen we in de middagdienst weer samen te komen met een deel van onze gemeente.(30 gemeenteleden) Uitsluitend via reservering vooraf is het mogelijk onze diensten te bezoeken.


Met een hartelijke groet,

Jos Wullschleger
scriba

-

Borssele, 26 maart 2020

Geliefde gemeente,
Het zijn roerige tijden waar we ons in bevinden. Maatschappelijk en kerkelijk zoeken velen een weg om voor hunzelf hier mee om te gaan. In de media tuimelen de berichten over elkaar heen, en vinden we er allemaal iets van. Het bijzondere van deze tijden is nauwelijks te verwoorden. We worden beperkt in onze mogelijkheden. Diep menselijke waarden en behoeften zoals ‘vrijheid’ en ‘fysieke verbinding’ staan sterk onder druk. Mensen zijn angstig of eenzaam, mensen worden lichamelijk ziek of krijgen te maken met psychische problemen. Tegelijkertijd zien we dat mensen omzien naar elkaar, dat allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekt worden en contacten juist geïntensiveerd worden. Ook mogelijkheden om de lofzang toch gaande te houden, het evangelie van genade en bevrijding verkondigd mag worden, en gestalte gegeven mag worden aan het werk van barmhartigheid.
Gemeente, zo hebben ook wij als ambtsdragers van “De Bron” geworsteld de afgelopen dagen om een wijs besluit te nemen met oog op u als gemeente in deze Corona-crisis. Diverse mogelijkheden en afwegingen hebben daarbij de revue gepasseerd. En ook toen na de maatregel van geen kerkdiensten meer, er toch ineens het besluit werd genomen dat religieuze bijeenkomsten tot maximaal 30 personen wel mocht, hebben we opnieuw beraadslaagd. Wat is de juiste beslissing voor onze nog zo jonge gemeente? Ook de classispredikant is hier over geraadpleegd. Hij heeft provincie-breed een duidelijker zicht op de situatie in veel gemeenten. Ook werd duidelijk dat er landelijk in een aantal gemeenten gezondheidszorgen zijn gekomen door mensen die besmet werden door het virus. Het gaat dus ook de kerk niet voorbij.
Het uitdrukkelijke advies vanuit de landelijke PKN, maar ook vanuit de classis is, nu de verruiming naar 30 personen een feit is, hier zeer terughoudend gebruik van te maken. “Zorg ervoor dat je geen onnodige risico’s neemt en ook – omwille van evangelie en kerk – dat je geen aanstoot geeft.” Aldus een citaat uit de brief van de classispredikant.
Gemeente, dit bovenstaande heeft ons als kerkenraadscommissie en ambtsdragers van “De Bron” tot het besluit gebracht ingaande DV aanstaande zondag 29 maart tot 1juni geen diensten meer te houden in “onze” inmiddels zo vertrouwde Catharinakerk te Borssele. Gevoelsmatig geeft dat een verdrietig gevoel! De zondagse ontmoeting van elkaar rond het Woord en samen tot eer van onze God te zingen zullen we node missen! Echter, we mogen vast geloven dat de Heere God ons in Zijn trouw voor elkaar wil bewaren, en ons zondags, zij het op een ongebruikelijke manier wil ontmoeten in Zijn Woord en ons wil bemoedigen en vertroosten vanuit Zijn Woord.
Wij willen u daar ook toe oproepen! Zoek de Heere in de mogelijkheid die u door zowel de Hervormde Gemeente van Arnemuiden en de Hervormde Gemeente De Levensbron in Goes wordt geboden. Wij zullen ook bij de beide kerkenraden het verzoek neerleggen om wanneer er noden en/of zorgen bij u zijn dit in de voorbede mee te nemen. Afhankelijk van uw oorspronkelijke thuisgemeente zal er dan een verzoek worden ingediend voor voorbede. Leden die uit een ander kerkverband naar onze gemeente zijn overgekomen zal dan een verzoek om voorbede gedaan worden in de gemeente van Arnemuiden. Omdat ds. van der Kraan hier ook regelmatig voorgaat en door zijn betrokkenheid met onze gemeente de meeste van ons ook kent, is dit het meest voor de hand liggend.
De Hervormde Gemeente van Arnemuiden is te volgen via kerkomroep .nl ( ook als app te downloaden op tablet of telefoon ) Wilt u ook beeld? Dat kan, ga dan naar YOU TUBE en zoek de Hervormde gemeente van Arnemuiden op.
De Levensbron te Goes is ook te vinden op Kerkomroep.nl Daar is ook beeld bij.
Beide gemeenten bevelen wij u aan om zo de diensten digitaal te kunnen volgen.
Kerktijden Arnemuiden zijn: 10:00h en 16:30h
Kerktijden van de Levensbron zijn 10:00h en 17:00h
Zijn er mensen die niet de mogelijkheden hebben om de diensten digitaal te volgen wilt u dan contact opnemen met de diaconie zodat er naar een oplossing kan worden gezocht om de diensten toch te kunnen beluisteren.
Ook de nieuwsbrief die u maandelijks krijgt zullen wij intensiveren. Het voornemen is om niet maandelijks, maar twee-wekelijks een nieuwsbrief te maken met de nodige informatie. Verspreiding hiervan zal via de mail plaatsvinden. Dus wanneer u denkt dat uw mailadres nog niet bekend is, of gewijzigd is, geef dit dan a.u.b. door via het mailadres van de scriba, te vinden in de nieuwsbrief. (scriba.hg.debron@gmail.com). Zo houden we elkaar op de hoogte.
Ongetwijfeld zullen er in de nabije toekomst meer inventieve ideeën ontwikkeld worden om elkaar “te ontmoeten”.
Gemeente we leven toe naar de vijfde lijdenszondag. De psalm die voor deze zondag staat is psalm 43. In het vijfde vers staat wat wij u graag als bemoediging willen meegeven:
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ’s Heeren welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev’ naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.


Ik wil deze brief graag besluiten met het gebed van Maarten Luther:
Heer, blijf bij ons, want het is avond
En de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
Aan de avond van de dag.
Aan de avond van het leven,
Aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
Wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
In leven en in sterven,
In tijd en eeuwigheid.
Amen

Een hartelijke groet aan u allen mede namens de kerkenraadscommissie

De ambtsdragers van de Hervormde Gemeente “De Bron”
Voor deze
Jos Wüllschleger

.

update: 20 maart 2020
In de kerkenraadsvergadering van j.l. 18 maart zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen t.a.v. de komende kerkdiensten.
In de eerste plaats zijn we dankbaar dat we nog kerkdienst mogen houden! Maar dat is wel onder strikte voorwaarden:
1. De rijen stoelen hebben een afstand van 1,50 meter.
2. Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten.
3. Voor de overige kerkgangers houdt u aan de waarschuwing van het RIVM en het kabinet om onderling vóór u en naast u de 1,50 meter afstand in acht te nemen. Dus dat betekend concreet telkens naast u 1 stoel onbezet laten. De kerkzaal is hier op aangepast.
4. Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
5. Bij het verlaten van de kerk: Houd afstand van elkaar!
Het collecteren is hier ook op aangepast:
a. Er zullen geen kinderen collecteren
b. 1 diaken achter in de kerk, 1 diaken bij de uitgang
Op deze manier ontstaan geen dubbele rijen.
6. Geen gebruik maken van garderobe. Kleding meenemen en op lege stoel leggen.
(Zo ontstaat er geen opstroping bij de uitgang!)
Wij vragen u dringend in de bovenstaande punten uw verantwoordelijkheid te nemen!
We hopen op een goede en gezegende dienst. Dat we vertroost mogen worden, maar ook gewezen worden op de Grote Geneesheer Die ons wil genezen van onze grootste kwaal.
Hij, Die alles doet medewerken ten goede voor die op Hem vertrouwd. Dat we weer mogen horen dat Hij niet laat varen het werk dat Hij in ons is begonnen! Laat psalm 116 toch gedurig bij ons zijn.

update: 16-03-2020
In verband met sluiting van Vijverzicht zal er tot nader order geen kinderopvang mogelijk zijn

update: 14-03-2020
In lijn met de richtlijnen van de overheid heeft de kerkenraad besloten de adviezen te volgen wat betreft het totaal aantal personen per bijeenkomst.
In ons kerkgebouw gaat het om max. 100 zitplaatsen.
Gasten die geen regelmatige bezoekers zijn van onze diensten dienen tot 5 minuten voor aanvang van de dienst te wachten, zodat de eigen leden en vaste gasten eerst de mogelijkheid hebben hun plaatsen in te nemen.
Alle activiteiten voor de komende tijd zullen geen doorgang vinden.
Voortschrijdende inzichten kunnen gevolgen hebben voor komende kerkdiensten. Wij zullen u daarover op de hoogte houden via deze website.