Nieuws uit onze gemeente
Borssele, 3 juli 2020
Gemeente, vrienden en meelevenden,
Vanaf 1 juli mogen we weer met meer mensen naar de kerk. Mits we de 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook voor de maand juli is er weer een schema. Dit wordt opgemaakt aan de hand van de mensen die zich opgegeven hebben om de kerkdiensten te willen bezoeken. Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch weer graag naar de kerk? Wilt u dit dan doorgeven aan de scriba? Wij kunnen u dan ook indelen voor een gereserveerde plaats.
Vooruitlopend wil ik hier graag een voorschot op nemen. De bedoeling is dat u wekelijks van mij een mail krijgt met het verzoek u voor de komende zondag op te geven wanneer u de dienst wilt bezoeken, en met hoeveel personen.
Dit biedt mij ook de mogelijkheid om op de website aan te geven hoeveel plaatsen er over zijn voor “belangstellenden”.
Voor DV komende zondag 5 juli hebben we nog plaats voor +/- 20 personen.
Wilt u onze dienst bezoeken verzoeken wij u zich via email aan te melden bij de scriba.(zie het kopje contact) Tevens verzoeken wij u aan te geven met hoeveel personen u de dienst wilt bezoeken.
Weet u van harte welkom!
Met een hartelijke groet,
Jos Wullschleger,
scriba


update: 7 juni 2020

Geliefde gemeente,

In deze coronatijd waarin we nog steeds leven wordt de kerkdeur weer voorzichtig geopend. En al zijn de zorgen rondom het virus nog niet voorbij, toch mogen we weer langzaam gaan denken aan kerkdiensten. En wat kunnen we daar een heimwee naar hebben. Dat kunnen we ook zo treffend vinden in Psalm 42. Leest u deze Psalm nog maar eens. De dichter van Psalm 42 verlangt sterk naar huis, naar Godshuis. Hij verlangt sterk terug naar de tijd dat hij op kon gaan naar de tempel. Hoe hij meeging in de stoet naar Gods huis, een feestvierende menigte. Ja, en zo horen ook wij van velen dat erweer verlangen is om op te gaan naar de kerk op het Plein, naar onze gemeente de Hervormde Gemeente i.w. De Bron. Omdat daar alles perfect is? Nee, dat niet. Maar om daar weer te horen uit Gods woord. Om weer onder elkaar te zijn als gemeente. Ja, en dan mogen de deuren weer voorzichtig open gaan. Maar ... we zullen wel aan veel voorwaarden moeten voldoen. We kunnen alleen naar de kerk toe gaan als we van tevoren gereserveerd hebben. We kunnen alleen opgaan als we de regels in acht nemen die de overheid gegeven heeft. En die regels worden niet voor niets gegeven. Het gevaar dat het virus weer opkomt, is altijd nog aanwezig. In de week na Pinksteren zal u meer informatie worden gegeven. We hopen op een ieders begrip. En laten we bidden dat er nu stap voor stap weer wat meer vrijheid komt en dat het virus weg mag blijven. Nogmaals iedereen sterkte en de nabijheid van de Heere toegewenst in deze(corona)periode.
DV Zondag 7 juni hopen we in de middagdienst weer samen te komen met een deel van onze gemeente.(30 gemeenteleden) Uitsluitend via reservering vooraf is het mogelijk onze diensten te bezoeken.


update: 27 maart 2020:
Borssele, 26 maart 2020

Geliefde gemeente,
Het zijn roerige tijden waar we ons in bevinden. Maatschappelijk en kerkelijk zoeken velen een weg om voor hunzelf hier mee om te gaan. In de media tuimelen de berichten over elkaar heen, en vinden we er allemaal iets van. Het bijzondere van deze tijden is nauwelijks te verwoorden. We worden beperkt in onze mogelijkheden. Diep menselijke waarden en behoeften zoals ‘vrijheid’ en ‘fysieke verbinding’ staan sterk onder druk. Mensen zijn angstig of eenzaam, mensen worden lichamelijk ziek of krijgen te maken met psychische problemen. Tegelijkertijd zien we dat mensen omzien naar elkaar, dat allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekt worden en contacten juist geïntensiveerd worden. Ook mogelijkheden om de lofzang toch gaande te houden, het evangelie van genade en bevrijding verkondigd mag worden, en gestalte gegeven mag worden aan het werk van barmhartigheid.
Gemeente, zo hebben ook wij als ambtsdragers van “De Bron” geworsteld de afgelopen dagen om een wijs besluit te nemen met oog op u als gemeente in deze Corona-crisis. Diverse mogelijkheden en afwegingen hebben daarbij de revue gepasseerd. En ook toen na de maatregel van geen kerkdiensten meer, er toch ineens het besluit werd genomen dat religieuze bijeenkomsten tot maximaal 30 personen wel mocht, hebben we opnieuw beraadslaagd. Wat is de juiste beslissing voor onze nog zo jonge gemeente? Ook de classispredikant is hier over geraadpleegd. Hij heeft provincie-breed een duidelijker zicht op de situatie in veel gemeenten. Ook werd duidelijk dat er landelijk in een aantal gemeenten gezondheidszorgen zijn gekomen door mensen die besmet werden door het virus. Het gaat dus ook de kerk niet voorbij.     
Het uitdrukkelijke advies vanuit de landelijke PKN, maar ook vanuit de classis is, nu de verruiming naar 30 personen een feit is, hier zeer terughoudend gebruik van te maken. “Zorg ervoor dat je geen onnodige risico’s neemt en ook – omwille van evangelie en kerk – dat je geen aanstoot geeft.” Aldus een citaat uit de brief van de classispredikant.
Gemeente, dit bovenstaande heeft ons als kerkenraadscommissie en ambtsdragers van “De Bron” tot het besluit gebracht ingaande DV aanstaande zondag 29 maart tot 1juni geen diensten meer te houden in “onze” inmiddels zo vertrouwde Catharinakerk te Borssele. Gevoelsmatig geeft dat een verdrietig gevoel! De zondagse ontmoeting van elkaar rond het Woord en samen tot eer van onze God te zingen zullen we node missen! Echter, we mogen vast geloven dat de Heere God ons in Zijn trouw voor elkaar wil bewaren, en ons zondags, zij het op een ongebruikelijke manier wil ontmoeten in Zijn Woord en ons wil bemoedigen en vertroosten vanuit Zijn Woord.
Wij willen u daar ook toe oproepen! Zoek de Heere in de mogelijkheid die u door zowel de Hervormde Gemeente van Arnemuiden en de Hervormde Gemeente De Levensbron in Goes wordt geboden. Wij zullen ook bij de beide kerkenraden het verzoek neerleggen om wanneer er noden en/of zorgen bij u zijn dit in de voorbede mee te nemen. Afhankelijk van uw oorspronkelijke thuisgemeente zal er dan een verzoek worden ingediend voor voorbede. Leden die uit een ander kerkverband naar onze gemeente zijn overgekomen zal dan een verzoek om voorbede gedaan worden in de gemeente van Arnemuiden. Omdat ds. van der Kraan hier ook regelmatig voorgaat en door zijn betrokkenheid met onze gemeente de meeste van ons ook kent, is dit het meest voor de hand liggend.
De Hervormde Gemeente van Arnemuiden is te volgen via kerkomroep .nl ( ook als app te downloaden op tablet of telefoon ) Wilt u ook beeld? Dat kan, ga dan naar YOU TUBE en zoek de Hervormde gemeente van Arnemuiden op.
De Levensbron te Goes is ook te vinden op Kerkomroep.nl Daar is ook beeld bij.
Beide gemeenten bevelen wij u aan om zo de diensten digitaal te kunnen volgen.
Kerktijden Arnemuiden zijn: 10:00h en 16:30h
Kerktijden van de Levensbron zijn 10:00h en 17:00h
Zijn er mensen die niet de mogelijkheden hebben om de diensten digitaal te volgen wilt u dan contact opnemen met de diaconie zodat er naar een oplossing kan worden gezocht om de diensten toch te kunnen beluisteren.
Ook de nieuwsbrief die u maandelijks krijgt zullen wij intensiveren. Het voornemen is om niet maandelijks, maar twee-wekelijks een nieuwsbrief te maken met de nodige informatie. Verspreiding hiervan zal via de mail plaatsvinden. Dus wanneer u denkt dat uw mailadres nog niet bekend is, of gewijzigd is, geef dit dan a.u.b. door via het mailadres van de scriba, te vinden in de nieuwsbrief. (scriba.hg.debron@gmail.com). Zo houden we elkaar op de hoogte.
Ongetwijfeld zullen er in de nabije toekomst meer inventieve ideeën ontwikkeld worden om elkaar “te ontmoeten”.
Gemeente we leven toe naar de vijfde lijdenszondag. De psalm die voor deze zondag staat is psalm 43. In het vijfde vers staat wat wij u graag als bemoediging willen meegeven:
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ’s Heeren welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev’ naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.


Ik wil deze brief graag besluiten met het gebed van Maarten Luther:
Heer, blijf bij ons, want het is avond
En de nacht zal komen.  
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
Aan de avond van de dag.
Aan de avond van het leven,
Aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
Wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
In leven en in sterven,
In tijd en eeuwigheid.
Amen

Een hartelijke groet aan u allen mede namens de kerkenraadscommissieDe ambtsdragers van de Hervormde Gemeente “De Bron”
Voor deze
Jos Wüllschleger      


update: 20-03-2020

In de kerkenraadsvergadering van j.l. 18 maart zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen t.a.v. de komende kerkdiensten.
In de eerste plaats zijn we dankbaar dat we nog kerkdienst mogen houden! Maar dat is wel onder strikte voorwaarden:
1. De rijen stoelen hebben een afstand van 1,50 meter.
2. Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten.
3. Voor de overige kerkgangers houdt u aan de waarschuwing van het RIVM en het kabinet om onderling vóór u en naast u de 1,50 meter afstand in acht te nemen. Dus dat betekend concreet telkens naast u 1 stoel onbezet laten. De kerkzaal is hier op aangepast.
4. Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
5. Bij het verlaten van de kerk: Houd afstand van elkaar!
    Het collecteren is hier ook op aangepast:
   a. Er zullen geen kinderen collecteren
   b. 1 diaken achter in de kerk, 1 diaken bij de uitgang
Op deze manier ontstaan geen dubbele rijen.
6. Geen gebruik maken van garderobe. Kleding meenemen en op lege stoel leggen.
(Zo ontstaat er geen opstroping bij de uitgang!)
Wij vragen u dringend in de bovenstaande punten uw verantwoordelijkheid te nemen!
We hopen op een goede en gezegende dienst. Dat we vertroost mogen worden, maar ook gewezen worden op de Grote Geneesheer Die ons wil genezen van onze grootste kwaal.
Hij, Die alles doet medewerken ten goede voor die op Hem vertrouwd. Dat we weer mogen horen dat Hij niet laat varen het werk dat Hij in ons is begonnen! Laat psalm 116 toch gedurig bij ons zijn.
update: 16-03-2020
In verband met sluiting van Vijverzicht zal er tot nader order geen kinderopvang mogelijk zijn

14-03-2020

In lijn met de richtlijnen van de overheid heeft de kerkenraad besloten de adviezen te volgen wat betreft het totaal aantal personen per bijeenkomst.
In ons kerkgebouw gaat het om max. 100 zitplaatsen.
Gasten die geen regelmatige bezoekers zijn van onze diensten dienen tot 5 minuten voor aanvang van de dienst te wachten, zodat de eigen leden en vaste gasten eerst de mogelijkheid hebben hun plaatsen in te nemen.
Alle activiteiten voor de komende tijd zullen geen doorgang vinden.
Voortschrijdende inzichten kunnen gevolgen hebben voor komende kerkdiensten. Wij zullen u daarover op de hoogte houden via deze website.Maart 2020


Gemeente zijn
Op dv22 maart 2020 is de gemeente in wording De Bron te Borssele een half jaartje onderweg; omziende naar de ontwikkelingen in deze periode mogen we dankbaar zijn dat er sprake is van groei; in de omgang met elkaar, in de verdieping (Bijbelstudie) en in het aantal dubbele kerkdiensten op een zondag, in de kinderopvang, in de vrouwenbijeenkomsten en wat er meer is. Dankbaarheid van wat we uit Zijn hand mochten en mogen ontvangen vervult ons daar voor! Dit betekend echter niet dat we als mensen, gemeente of kerkenraad geen fouten kunnen maken; we zijn tenslotte zondige mensen met al onze beperkingen, ego’s en beperkte gedachten. Maar we kunnen ook gerust zijn; Christus is het hoofd der kerk, dus ook van onze gemeente. Als we ons werk vanuit Zijn Woord en in ontvankelijkheid en afhankelijkheid van Zijn genade mogen verrichten, dan mogen we vanuit Zijn Naam sturing en wonderen verwachten!
In Efeze 1 vers 15-23 kunnen we lezen dat Christus het hoofd is van de gemeente, hier schrijft Paulus aan deze gemeente:
15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, 16.houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18. Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen. Voor een gemeente die door genade wil groeien in gemeenschap, is het van groot belang om te weten wat de bijbel zegt over haar identiteit. In het Bijbelse spreken over de kerk valt op dat verbondenheid en gezamenlijkheid essentieel zijn. Een kerk is geen verzameling individuen, maar een gezin, een lichaam, een woning. Het gaat niet om “ikzelf” maar om liefdevolle verbondenheid van gelovigen die Christus willen kennen en volgen.

                                                                                                               Piet Duynkerke


Beleidsplan
We hopen komende maand vanuit de kerkenraad het beleidsplan voor onze gemeente in wording verder vorm te geven; het beleidsplan is een leidraad hoe we als gemeente met kerkelijke zaken omgaan en invulling aan dienen te geven. Zo wordt o.a. vastgelegd hoe we met de invulling van de sacramenten om dienen te gaan. Om te komen voor een beleidsplan van De Bron wordt gebruik gemaakt van de beleidsplannen van verbonden gemeenten ( Arnemuiden en Goes), die op de Bron worden toegesneden. En waar nodig vragen we advies aan de classis of een predikant.                                                                 Soms een beetje taaie kost voor ons als mensen, maar wel belangrijk als basis voor onze gemeente. U kunt het zien als een document voor de gemeente en kerkenraad om met praktische zaken om te gaan. Uiteraard is het Woord van God; de Bijbel het uitgangspunt van een beleidsplan.
Ledenregistratie
We kunnen melden dat een aantal overschrijvingen vanuit Arnemuiden naar De Bron in Borssele inmiddels gedaan zijn, ook als vriend verbonden blijven in de oude gemeente voor diegenen die dat wensten is geregeld. Indien er vragen zijn omtrent dit onderwerp graag even een mailtje of telefoontje doen met onze scriba Jos Wullschleger, hij regelt dan dat dit verder wordt opgepakt.                                                   Voor diegene die nog geen overschrijving heeft gedaan en dit alsnog willen geldt dat in de oude gemeente dit verzoek tot overschrijving moet worden aangegeven aan de scriba; voor de mensen die vanuit een andere kerkelijke genootschap ( bv Ger Gemeente) lid willen worden bij onze gemeente, dienen de attestatiegegevens te worden opgevraagd en deze mailen of inleveren bij scriba Jos Wullschleger.( scriba.hg.debron@gmail.com)


Bijbelkring
Op woensdag 19 februari kwamen we weer samen rond Gods Woord. Dit keer was hoofdstuk 5 uit het boekje Elisa aan de beurt van behandelen, waar boven staat ‘De geestelijke strijd’. Het Bijbelgedeelte wat we hier bij lazen was 2 Koningen 6:1-23. Dit gedeelte bestaat uit twee gedeelten. In de verzen 1-7 raakt Elisa betrokken bij de bouw van een nieuw onderkomen voor de profeten, terwijl in het tweede gedeelte 8-23 Elisa betrokken raakt in de strijd van de koning van Syrië tegen die van Israël.
Wat kunnen ook wij betrokken raken bij allerlei zaken waarvoor we geestelijke wapenrusting nodig hebben! Paulus waarschuwt ons voor kwade geesten die opereren vanuit de hemelse gewesten. Wapen je daartegen! Maar gelukkig!, er is meer, veel meer! 2 Koningen 6 verkondigd ons Gods leger, dat ons wil wapenen, dat ons wil bewaren, en ons geestelijke kracht wil geven om ons staande te houden. Mijn hulp is van de Heere alleen! (Ps.121).
Hierna gingen we in groepjes uiteen om de vragen te bespreken.
De volgende Bijbelkringavond zal zijn op DV donderdag 19 maart. We willen dan hoofdstuk 6 behandelen wat gaat over ‘Leven uit Gods beloften’ naar aanleiding van 2 Koningen 6:24 tot 7:20.
Iedereen van harte uitgenodigd! Noteert u de datum vast in uw agenda. De avond begint om 19.45uur in de zaal achter de kerk.IZB-nadenkertje
Roddelen
Niemand vindt het fijn als er OVER je wordt gepraat in plaats van MET je, vooral als het negatief is. Ik kan me vergissen, maar ik denk dat er bijna geen ding is waar wij ons meer aan bezondigen dan praten over een ander. Niemand uitgezonderd!

De dichter van de psalm ziet dat gevaar ook op de loer liggen. Hij kijkt daarbij niet naar een ander, nee hij kijkt naar zichzelf! Zelfonderzoek, leer ik van hem, is dus geen overbodige luxe. Daarom wil ik u en mijzelf het volgende verhaal voorhouden.

Op een dag wandelt de Griekse wijsgeer Socrates door Athene. Er komt een man naar hem toe en die zegt: ‘Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die….’
Socrates onderbreekt de man en vraagt: ‘Ging je boodschap al door de drie zeven?’ De man kijkt verbaasd: ‘Drie zeven?’ ’Ja, drie zeven’ antwoordt Socrates.
‘De eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen?’ De man bloost wat: ‘nou, zeker, nee, dat niet, maar ze zeggen het….’
Socrates vervolgt: ‘Dan gebruikte je vast de tweede zeef, de zeef van het goede: is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen’? De man aarzelt: ‘Goed? Nee, integendeel…’
Socrates begint bedenkelijk te kijken: ‘dan gebruikte je toch zeker wel de derde zeef: is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?’ Ook dat moet de man ontkennen.
‘Wel’, spreekt Socrates: ‘Als dat wat je me wilt vertellen niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee; goedemorgen!’
Van zo’n verhaaltje word ik wel even stil, u ook?
Psalm 141 vers 3
Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat’ ontglippen.


Crèche

Het rooster voor de kinderoppas in maart 2020
1 maartmiddagElke Krijger en Deborah Zandee


8 maartochtendPetra Buijs en Laureen Zandee

8 maartmiddagEsther van Asselt en Alida van Gilst

11 maartmiddagElly Nieuwenhuijse en Rozelie Krijger

15 maartmiddagElise Nieuwenhuijse en Jouckje Welleman

22 maartmiddagMaaike van Manen en Eelenna Welleman

29 maartOchtendElke Krijger en Laureen Zandee

29 maartMiddagPetra Buijs en Rozelie Krijger

Vrouwenochtend
D.V .Donderdagmorgen 26 maart, voorjaarsworkshop in Vijverzicht


Biddag project: Noodhulp Sprinkhanenplaag Oost-Afrika
‘Een plaag van Bijbelse proporties.’
Oost-Afrika wordt geteisterd door een sprinkhanenplaag. Acute hongersnood dreigt nu sprinkhanen de velden kaalvreten, net voor het oogstseizoen. De Secretaris-generaal van Verenigde Naties, António Guterres, noemde het een plaag van Bijbelse proporties. De grote zwermen woestijnsprinkhanen hebben de volledige oogst van veel boeren vernietigd. ZOA grijpt in zodat mensen niet omkomen van de honger.
Door klimaatverandering was het regenseizoen op Het Arabisch Schiereiland langer en natter dan normaal. Hierdoor konden de woestijnsprinkhanen zich in razend tempo voortplanten. Door een cycloon zijn de sprinkhanen overgewaaid naar de Hoorn van Afrika, waar ze door zware regenval nogmaals ideale omstandigheden hadden zich nog verder voort te planten. Dit leidde tot de onvoorstelbare zwermen die momenteel onder andere Somalië, Uganda en Ethiopië teisteren.
Dit is een grote ramp voor de inwoners van deze landen. Duizenden boerengezinnen zien hun oogst voor hun ogen opgegeten worden. Dit terwijl het oogstseizoen er binnenkort aankomt. Esther van Ravenhorst, Grant Manager in ZOA Ethiopië vertelt: “Dit is ontzettend triest, want de bevolking in de getroffen gebieden had het al heel zwaar. Dit verslechtert hun levensomstandigheden en hiermee zullen ze nóg meer last ervaren van de droogte van dit jaar”.
ZOA kan niet nodeloos toekijken. We moeten nu iets doen om deze mensen te helpen, voor de hongersnood toeslaat. Daarom zullen we de getroffen bevolking helpen met voedselhulp om op korte termijn deze klap te kunnen incasseren. Voor de langere termijn zorgt ZOA voor zaden zodat boeren in het volgende seizoen weer gewassen kunnen verbouwen.
Acute hongersnood dreigt in Oost-Afrika door de grote sprinkhanenplaag. Duizenden gezinnen zien hun volledige oogst voor hun ogen verdwijnen. Hulp is dringend nodig. Help je mee?
Collecterooster voor maart
1 maart                                Plaatselijke diaconie, kerkdiensten en huur kerkgebouw
8 maart                                Friedensstimme, kerkdiensten en huur kerkgebouw
11 maart                             Noodhulp Sprinkhanenplaag Oost-Afrika, kerkdiensten en huur kerkgebouw
15 maart                             Plaatselijke diaconie, kerkdiensten en huur kerkgebouw
22 maart                             Steunfonds Gereformeerde Bond,kerkdiensten en huur kerkgebouw
29 maart                             Stichting Bijbelhuis Antwerpen, kerkdiensten en huur kerkgebouw

Voor alle toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven.


Giften
Wilt u de Hervormde Gemeente (in wording) ‘De Bron’ ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL27RBRB0943288657 t.n.v. Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.

Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.

Voorzitter: L. Zandee, Westsingel 2, Borssele, 0113-350573, leozandee@hetnet.nl
Scriba: J.G. Wullschleger , Mauritsstraat 4, Ovezande, 06-48925227 scriba.hg.debron@gmail.com
Ouderling: P. Duijnkerke, Westsingel 62, Borssele, 06-11445530, pietduijnkerke@kpnmail.nl
Contactpersoon kinderoppas: A. van ‘t Leven-Geertse, Weststraat 10, Borssele, 06-22078538 , anjavantleven10@gmail.com
Diaken: J. Krijger, Westsingel 32, Borssele, 06-52560967, krijgerj4@gmail.com
Diaken: W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele, 0113-351482 lbnieuwenhuijse@gmail.com
Algemeen mailadres scriba.hg.debron@gmail.com
Telefoonnummer van de kerk 06-12569200

Website van gemeente i.w. ‘De Bron’ www.hervormdewijkgemeentedebron-borssele.nlFebruari 2020


Wees wat je bént
(n.a.v. Mattheus 5:13-14)

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.


Zout en licht, daar gaat het over. Als je daarover nadenkt dan kun je daar een aantal functies bij bedenken. Want zout maakt dorstig, het geeft smaak, het reinigt en zuivert.
Nu zegt Jezus jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht in de wereld! Dat bén je dus! Jezus zegt niet, jullie móeten dat zijn of jullie moeten er voor zorgen dát je dat wordt.
Maar Hij zegt, dat je dat bént! Jij bént het zout en je bént een licht. Daar gaan we even bij stil staan. Dat moeten we even op ons in laten werken.
Want zeg dat maar eens over jezelf: Ik bén dat. Ik bén het zout. En ik bén het licht.
Misschien is er wel een stem in je die zegt: Ja, maar dat ben ik helemaal niet. Daar voldoe ik echt niet aan. Luister nog een keer naar die woorden van Jezus: Jullie zijn het zout. En jullie zijn het licht. En dat zegt Jezus niet alleen tegen Zijn discipelen, maar dat zegt Hij tegen al die mensen, die daar zitten en luisteren naar de Bergrede die Jezus daarvóór heeft uitgesproken. Dat zegt Hij tegen groten en kleinen; tegen rijken en armen; tegen gelovige mensen en tegen twijfelaars.
Jullie zijn het zout. En jullie zijn het licht.
Maar hoe ben je dat dan? Wie door Jezus verlicht wordt in het diepst van zijn ziel, verandert zelf in een brandende en lichtende kaars. Hij Zelf doorgloeit Zijn kinderen zó, dat het naar buiten af gaat stralen, zoals een gloeilamp kracht ontvangt van de centrale en daardoor gaat gloeien. Hier is het antwoord op de vraag, hoe wij, die zo duister in ons verstand en verdorven zijn geworden door de zonde, een licht zouden kunnen zijn in deze wereld:
Door U, o Heer, geeft mijne lamp haar licht,
mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht." (Ps. 18:8)

Laat dan zó je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en Uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.(Mattheus 5:16)
Het beeld van een reflector kwam in mij op. Die reflecteert het licht. En soms lijkt het wel, alsof die zelf licht geeft! Dat is wat wij mogen doen: reflecteren van het licht.
En bij het licht denk ik aan de Heere Jezus Christus, die zegt: IK ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.(Johannes 8:12)
Jezus is het licht, en als je in Zijn licht staat dan ga je net als zo'n reflector het licht reflecteren! Als reflector weerkaats je iets van Hem, van Jezus; iets van Zijn liefde.
Nu kan een reflector vuil worden. Er kan modder op komen en zand. Dan werkt die natuurlijk minder goed. Dat is duidelijk. Maar je bent en blijft wel die reflector!
Maar…… vuil kan verwijderd worden. Daar heeft De Heere Jezus Zelf voor gezorgd. Daar heeft Hij Zijn leven voor gegeven om onze vuile reflectors weer schoon te kunnen maken. Bidden we daar ook om? Heere wilt U zó in mijn leven wonen en werken, dat het mijn verlangen wordt om dat licht ook werkelijk te mogen uitstralen. Op de afgelopen Bijbelkringavond zongen we met elkaar naar aanleiding van hoofdstuk 4: Getuigen zijn van God, uit het boekje “Elisa Dichter bij God”

Maak ons tot een licht voor de volken
Een stralend licht voor de mensen om ons heen
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft
Laat het schijnen door ons heen.

Jezus kwam om te dienen. (Matheus 20:28) Zo mogen ook wij elkaar dienen als gemeente van Jezus Christus in ons dorp, op ons werk en in ons gezin als hoeksteen van de samenleving.
Iemand heeft eens gezegd: De bijbel die veel mensen lezen is het leven van een christen. Een veelzeggende uitspraak!
Dan wil ik nog bij één woordje de vinger leggen en dat is bij het woordje: Jullie.
Jullie zijn het zout en jullie zijn het licht. Er staat niet: Jij. Maar jullie! Zout en licht ben je samen!
En dat is rijk. Want zó vul je elkaar aan en ben je samen bezig om als zout nieuwsgierig te maken en smaak te geven, en samen mogen we biddend bezig zijn om het licht van Christus te laten schijnen.
Persoonlijk, maar zeker ook als gemeente in deze tijd. Dan hebben we als gemeente een bijzondere opdracht om iets te kunnen doen voor onze medemens. Dichtbij en verder weg.
En dat zit ‘m niet in de hele grote dingen, maar vaak en juist ook in de kleine dingen. Een boodschap doen voor iemand die aan huis gebonden is; of de tuin voor iemand doen die het zelf niet meer kan. Zo kunnen we samen iets doen en betekenen voor de mensen om ons heen. Samen dat zout en dat licht zijn. Samen je licht zó mogen laten schijnen.
En als je dat doet en daar mee bezig bent, biddend, dan merk je dat dat ook iets met jezelf doet. Bouwen aan de ander is ook bouwen aan jezelf.
Gods liefde doorgeven aan de ander is ook staan en leven en groeien in Zijn liefde.

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.
Met een hartelijke groet,
Jos Wullschleger.


IZB-nadenkertje
OORDELEN
Het was een koude zondagmorgen. Ik was op weg naar de kerk. Toen ik de parkeerplaats op reed, zag ik dat bijna alle parkeerplaatsen vol waren en toen ik uitstapte merkte ik dat veel mensen zachtjes met elkaar stonden te fluisteren.
Toen ik dichter naar de kerk liep, merkte ik waarom de mensen stonden te fluisteren. Voor de kerk stond een man. Hij leunde tegen de muur van de kerk, het leek net of hij stond te slapen. Hij had een lange bruine jas aan, welke tot zijn voeten reikte. Ook had hij een hoed op, ver over zijn hoofd gedrukt, zodat je zijn gezicht niet kon zien. Zijn schoenen leken wel 30 jaar oud, er zaten grote gaten in waar zijn tenen doorheen staken.
Ik ging er vanuit dat deze man dakloos was en sliep. Ik liep door naar de deur en stapte naar binnen. In de kerk stonden veel mensen te praten over de man, maar niemand nodigde hem uit om binnen te komen, ik ook niet.
Een paar minuten later begon de kerkdienst. We zaten allemaal te wachten totdat de dominee het Woord zou gaan verkondigen, toen de deuren van de kerk opengingen. De dakloze man kwam binnen sjokken. Mensen keken verbaasd. Hij liep door tot aan de preekstoel, liep naar boven, deed zijn jas uit en deed zijn hoed af. Mijn hart zonk in mijn schoenen; daar stond onze dominee. Niemand zei iets. Onze dominee pakte zijn Bijbel en legde hem op de kansel. ‘Gemeente… ik denk niet dat ik jullie hoef te vertellen waar ik over ga preken vandaag. Als je mensen oordeelt, dan heb je geen tijd om van ze te houden!’

Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.


Bijbelkring
Op woensdag 15 januari zijn we weer samen gekomen rond Gods woord. We hebben hoofdstuk 4 behandeld uit het boekje van Elisa. De christelijke gemeente is geroepen in deze wereld Gods getuige te zijn. Hoe een jong meisje Naaman de Syriër de weg wees naar Elisa maar bovenal naar de God van Elisa. Zo worden ook wij daartoe opgeroepen om getuige te zijn. Een ieder vanuit zijn of haar plaats waar hij of zij geplaatst is. Daar mogen we dan ook om vragen of de Heere ons daarin wil helpen.
Na de uitleg van 2 Koningen 5 zijn we in groepjes uiteen gegaan om onderling de vragen te bespreken. Woensdag 19 februari is de volgend Bijbelkring die begint om 19:45h in de zaal achter de kerk. Iedereen weer van harte welkom. We gaan dan verder met hoofdstuk 5 uit het boekje van Elisa. Graag dit stukje voorbereiden en al vast de vragen maken.

Catechisatie.
Dinsdag 11 februari is het geen catechisatie. Hans heeft dan verplichtingen op school. Noteren jullie dit alvast? De rest van de maand is het op de gebruikelijke tijd en plaats.

Koffiedrinken na de kerkdienst
We nodigen u/jullie uit om op zondag 1 maart om koffie te komen drinken na de kerkdienst. Jong en oud, klein en groot iedereen is van harte welkom in de gemeentezaal.

Crèche
Het rooster voor de kinderoppas in februari 2020
2 februari            ochtend              Elke Krijger en Jouckje Welleman
2 februari            middag Elly Nieuwenhuijse en Deborah Zandee
9 februari            ochtend              Petra Buijs en Laureen Zandee
9 februari            Middag Alida van Gilst en Rozelie Krijger
16 februari         Middag Elise Nieuwenhuijse en Maaike van Manen
23 februari        Middag Esther van Asselt en Eelenna Welleman

Vrouwenavond
Donderdag 23 jan. hadden we een vrouwenavond. We kwamen met 16 vrouwen uit onze gemeente bij elkaar met als spreker Erna Verheij, een professional organizer, oftewel een opruimcoach.
Anja heette ons hartelijk welkom. Petra opende met ons de avond met gebed en bijbel lezing.
Ze las met ons Prediker 3 en stond met name stil bij vers 6b. …Er is een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen.. Hier op aarde is alles van God gekregen. Laten we dan ons werk doen in afhankelijkheid van de Heere en Hij kan je het eeuwige leven geven.
Daarna vertelde Erna over haar werk als coach bij het opruimen, administratie bewaren, time management en begeleiding autisme of adhd.
Ze gaf ons vele tips.
Na de pauze gingen we in groepjes uiteen en kregen allemaal een verschillende vraag/ casus over opruimen van de zolder, wat doe je met werkjes van de kinderen, kledingkast, foto’s ordenen, administratie bijhouden. Wat was er veel herkenning bij elkaar.
Corinne sloot de avond af met gebed.
We kunnen terug zien op een mooie, leerzame en gezellige avond.
De volgende keer is het weer een vrouwenmorgen. Noteer het vast in je agenda:
D.V .Donderdagmorgen 26 maart


Kerkdienstgemist
De Protestantse Gemeente heeft sinds enkele jaren een aansluiting op kerkdienstgemist.nl, en het is heel fijn dat De Bron daar ook gebruik van mag maken. Het is hierdoor mogelijk om de diensten live te volgen of deze op een later tijdstip (nogmaals) te beluisteren.
Door een technische storing was dat in de afgelopen periode helaas niet altijd mogelijk. Recent is de installatie gecontroleerd, de vermoedelijke oorzaak van het probleem is toen gevonden en gelijk gerepareerd.
Zoals het er nu naar uitziet functioneert alles weer naar behoren en zullen alle diensten weer gewoon beluisterd kunnen worden. We danken allen die zich ingezet hebben om dit probleem op te lossen.

Collecterooster voor februari

2 februari                           Plaatselijke diaconie, kerkdiensten en huur kerkgebouw
9 februari                           HGJB, kerkdiensten en huur kerkgebouw
16 februari                         Plaatselijke diaconie, kerkdiensten en huur kerkgebouw
23 februari                         Op weg met de ander, kerkdiensten en huur kerkgebouw

Voor alle toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven.


Wilt u de Hervormde Gemeente (in wording) ‘De Bron’ ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL27RBRB0943288657 t.n.v. Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.

Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.

Voorzitter: L. Zandee, Westsingel 2, Borssele, 0113-350573, leozandee@hetnet.nl
Scriba: J.G. Wullschleger , Mauritsstraat 4, Ovezande, 06-48925227 scriba.hg.debron@gmail.com
Ouderling: P. Duijnkerke, Westsingel 62, Borssele, 06-11445530, pietduijnkerke@kpnmail.nl
Diaken: J. Krijger, Westsingel 32, Borssele, 06-52560967, krijgerj4@gmail.com
Diaken: W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele, 0113-351482 lbnieuwenhuijse@gmail.com
Contactpersoon kinderoppas: A. van ‘t Leven-Geertse, Weststraat 10, Borssele, 06-22078538 , anjavantleven10@gmail.com
Algemeen mailadres scriba.hg.debron@gmail.com
Telefoonnummer van de kerk 06-12569200

Website van gemeente i.w. ‘De Bron’ www.hervormdewijkgemeentedebron-borssele.nl


Januari 2020

Een nieuwjaar
Beste lezers, een nieuw jaar ligt weer voor ons. Dat betekent dat we een ander jaar achter ons hebben gelaten. Voor de één een jaar met veel zorgen en verdriet. Voor de ander een jaar met veel vreugde en goede herinneringen. Wat het ook geweest is, er is weer een jaar afgesloten. Een jaar waar we ook vroeg of laat verantwoording van moeten afleggen bij de Heere. En wie zou dat kunnen vanuit zichzelf?
Dat kan niemand. Of toch ... ?
Laten we nog even teruggaan naar afgelopen kerst. Wat mochten we daar ook weer horen van het Kind in de kribbe daar bij Bethlehem. Ja, er is ons verteld dat we daar heen kunnen gaan. Een plaats die zo makkelijk bereikbaar is. Maar dan moeten we wel buigen om bij die kribbe te komen. Zo mogen ook wij weer neerbuigen elke dag opnieuw. Wij mogen ook daar alle dingen die niet goed waren van het afgelopen jaar bij dit Kind neerleggen en zo zien op Hem bij Wie verlossing mogelijk is. Als we daarop zien dan kunnen we ook het nieuwe jaar in. Dan geeft dat ook weer moed. 366 dagen liggen weer voor ons (het is een schrikkeljaar dit jaar). Wat gaat het ons brengen? Vreugde, gezondheid, slagen voor je examen, enz.? Of verdriet, gezondheidsproblemen, zakken voor je examen, enz.? Wat een troost dat we dan ook komend jaar Hem weer op mogen zoeken.

Laten we elke dag weer kracht putten uit Zijn Woord. Ook dit jaar hopen wij dat er weer veel diensten zijn in onze Hervormde gemeente i.w. ’de Bron’. Het mogen er weer meer zijn dan het afgelopen jaar. Het aantal activiteiten mag ook weer uitgebreid worden. Verder in deze nieuwsbrief meer daarover. We hopen naar 20 ochtenddiensten te gaan. Voor bijna al de ochtend- en middagdiensten is al een voorganger gevonden. Wat organisten betreft is er ook invulling gevonden. Hierover meer verder in de nieuwsbrief. Laten we God daarvoor danken en Hem bidden om veel heil en zegen voor deze diensten in het nieuwe jaar.
Zanguurtje 2e Kerstdag
Wat een vreugde dat we met zoveel mensen op deze dag een zanguurtje mochten houden. Samen zingen, samen Zijn Naam groot maken. En wat las Shenna een mooi gedicht voor. Knap hoor!!!
De kinderen, maar ook de volwassenen mochten het spannende kerstverhaal horen, dat verteld werd door Pieter Zuidijk. Maar wel een verhaal met een boodschap. Rita, Dineke, Anja en Petra, bedankt voor de organisatie. Het is voor herhaling vatbaar.
Er werd bij de uitgang gecollecteerd voor ’Geef licht aan kinderen in Moldavië’. De actie loopt via ‘Kerk in actie’. Onderaan deze nieuwsbrief staat hoeveel de collecte heeft opgebracht.
Er werd bij de uitgang gecollecteerd voor ’Geef licht aan kinderen in Moldavië’. De actie loopt via ‘Kerk in actie’. Onderaan deze nieuwsbrief staat hoeveel de collecte heeft opgebracht.
Hartelijke groet van Leo Zandee

Catechisatie
Aanstaande dinsdag 7 januari begint de catechisatie weer. Ook dit wordt in het nieuwe jaar weer verzorgd door Hans van Duijn. De aanvang is zoals gebruikelijk om 18:30 uur in Vijverzicht.

Koffiedrinken na de kerkdienst
De zondag dat de nieuwsbrief uitgedeeld wordt, is ook de zondag dat iedereen uitgenodigd was/is om koffie te blijven drinken in de zaal achter de kerk.
Fijn om zo na de kerkdienst weer bij te praten met elkaar. Ook dat mag samenbindend zijn en tot opbouw van onze gemeente i.w. Tevens is er zo ook gelegenheid om elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen.
Gemeenteavond
Woensdag 29 januari om 19:45 uur is iedereen uitgenodigd voor de gemeenteavond die gehouden wordt in de zaal achter de kerk.
Deze avond willen we stilstaan bij het ‘Heilig Avondmaal’.
Het is van velen het verlangen om ook in onze gemeente i.w. het ‘Heilig Avondmaa’l te vieren. De data daarvoor staan nog niet vast, maar het is al wel goed om er met elkaar over na te denken. Het Heilig Avondmaal: wie mag er aan gaan?
Hoe bereid ik mij voor? Hoe ga ik naar het Heilig Avondmaal toe? En zo kunnen er nog vele vragen zijn. We hopen er op deze avond bij stil te staan. Ds. van der Kraan uit Arnemuiden wil deze avond een inleiding over dit onderwerp houden. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook kunnen er op deze avond vragen of opmerkingen gedeeld worden over de voortgang van de Hervormde Gemeente i.w. ’de Bron’.
Allen hartelijk welkom!

Vrouwenavond
Deze keer nodigen wij jullie van harte uit op de 2e vrouwenavond. Op deze avond hoop Erna Verheij uit Kapelle bij ons te zijn.
Erna is in haar dagelijks leven ‘professional organizer’ maar noemt zichzelf liever ‘structuurcoach’. Een betrekkelijk nieuw beroep, maar wel een beroep met toekomst! Want wie heeft er nooit eens te maken gehad met chaos in het hoofd, een woonomgeving die uitpuilt, of een overvol(le) agenda/bureau? Erna gaat op een interactieve manier daarover vertellen en gaat er zo, samen met ons, een gezellig avond van maken. Ze geeft ons handige tips om onderdelen van je leven ‘op orde' te krijgen   
‘opruimen geeft energie’
23 Januari 2020
Inloop vanaf 19.30 uur en we willen beginnen om 19.45 uur. De koffie/thee met iets lekkers staan op u/jou te wachten.
Groetjes van, Corinne, Petra en Anja

Onze organisten
Gemeente, het leek ons goed u te informeren wie in dit nieuwe jaar 2020 onze gemeentezang willen begeleiden.
Het is elk jaar weer een behoorlijke ’klus’ om het rooster rond te krijgen. Zeker voor dit nieuwe jaar, waar we ook een behoorlijke uitbreiding van de kerkdiensten hebben. Daar zijn we uiteraard zeer over verheugd! Het was dan ook een grote uitdaging voor Arjo en Gerdien Gouw, die de samenstelling van het rooster dit jaar voor het eerst ter hand hebben genomen. Hartelijk dank hiervoor!!
We mogen u melden dat het rooster voor 2020 weer rond is. Voor elke zondagse en bijzondere dienst, en voor dit jaar zelfs met 20 dubbele diensten, mocht een organist genoteerd worden.
We zijn hen daar bijzonder dankbaar voor. We mogen hier óók, en vooral, de zegenende handen van onze God en Vader in zien. Dat de lofzang gaande gehouden mag worden zoals Psalm 150 vers 2 dat zegt:
Laat zich ’t orgel overal Bij het juichend vreugdgeschal, Tot des Heeren glorie, paren.
In de afgelopen jaren heeft Anko Vleugel ook bij ons meerdere zondagen het orgel mogen bespelen, en dat tot groot genoegen! Met name de mooie bewerkingen op een thema die Anko na het amen van de preek wist te spelen, zullen we niet snel vergeten. Nu Anko te kennen heeft gegeven er in Borssele een punt achter te zetten, vinden we dat jammer. We willen hem van harte bedanken voor zijn belangeloze inzet in de afgelopen jaren, en hem alle goeds toewensen!
Onze 7 huidige organisten zijn, in alfabetische volgorde:
Tim Adriaanse woont in Oost-Souburg, speelt in diverse kerken, o.a. al vele jaren in de P.G. Borssele, en vanaf dit jaar ook in onze gemeente.
Arjo Gouw woont in ’s-Gravenpolder, speelt in diverse kerken, o.a. H.G. Yerseke, en inmiddels al een aantal jaren in onze gemeente.
Jan Willem van der Hart woont in Nieuw- en Sint Joosland, en speelt inmiddels al een aantal jaren in onze gemeente.
Hans den Hollander woont in Arnemuiden, en speelt een aantal jaren in onze gemeente.
Frans Lokerse woont in Krabbendijke, speelt in H.G. Krabbendijke, en vanaf dit jaar ook in onze gemeente.
Harm Nieuwenhuijse woont in Middelburg, speelt o.a. in H.G. Arnemuiden, en al een aantal jaren in onze gemeente.
Leendert Overbeek woont in Goes, speelt o.a. in H.G. Goes, en vanaf dit jaar ook in onze gemeente.


Voor alle toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven

Collecterooster Januari 2020
26 januari: Stichting ‘De Herberg’, Kerkdiensten en huur kerkgebouw
2 februari: Plaatselijke diaconie, Kerkdiensten en huur kerkgebouw

Giften


Wilt u de Hervormde Gemeente i.w. ‘de Bron’ ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL27RBRB0943288657 t.n.v.
Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een
ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.
Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.
Website van gemeente i.w. ‘De Bron’ www.hervormdewijkgemeentedebron-borssele.nl

December 2019


Een blijde boodschap
Over een aantal weken is het Kerstfeest. We vieren en gedenken dan de geboorte van de Heere Jezus. De komst van onze Redder en Heiland. We weten allemaal wat de Heere Jezus heeft gedaan, dat staat in de Bijbel.
’Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16
Hij wil de straf op de zonde op Zich nemen en wil voor onze zonden betalen, Hij heeft veel geleden, Hij heeft alles gedaan wat nodig is om weer in het reine te komen met de Vader. Wij, zondige mensen die Gods oordeel waard zijn. Zo diep zijn wij gevallen in het paradijs ... Maar Christus wil ons door Zijn bloed vrijkopen en dan mogen wij weer kinderen van God zijn! De bron van blijdschap vond Christus bij de mensenkinderen (Spreuken 8:12). Zo is er verlossing mogelijk geworden. In plaats van de zonde en de eeuwige dood, kunnen wij door Christus verlossingswerk vergeving van onze zonden ontvangen en het eeuwige leven, door het geloof.
Dat is het evangelie: de blijde boodschap! Zoals de engel tot de herders in het veld zei:
’Zie, ik verkondig u grote blijdschap... die voor alle volken wezen zal!’ Luc. 2:10.
Zullen wij dan deze Christus niet voorbij lopen, maar buigen voor de kribbe met het Kind?
Het Licht is zo in onze duistere wereld gekomen.
Een Licht, zo groot, zo schoon, gedaald van              
’s hemels troon, straalt volk bij volk in d’ogen.
(lofzang van Simeon)

Dat is nog even wat anders dan al die aardse lichtjes, waar we als mensen behoefte aan lijken te hebben in deze tijd van het jaar. Dé reden om daar maar niet te veel aan te hechten of aan op te tuigen, is Het Licht, de Heere Jezus, Die op aarde is gekomen en al het aardse licht doet verbleken tot niets.
We wensen u/jullie een verlicht en gezegend Kerstfeest toe!

Doopdienst
Afgelopen zondagmiddag 24 november mocht Lieke van Manen, dochtertje van Michel en Maaike, gedoopt worden in het midden van onze prille gemeente in wording.
Voor hun een bijzonder moment waar ze naar hebben uitgezien met hun familie! Hun kind te mogen brengen onder het eeuwig verbond van Gods genade.
Met het dopen houdt het niet op. De taak die we als ouders (wij allen) hebben is groot. Want het voorleven en ‘in de voorziene leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen’ zoals het doopformulier zegt, is een niet geringe taak die we als ouders hebben beloofd op ons te nemen ten overstaan voor God en Zijn gemeente.
We wensen Michel en Maaike dan ook Gods onmisbare steun en wijsheid toe bij de opvoeding van Lieke.

Dankdag
Afgelopen woensdag 27 november was het dankdag. Dominee van der Kraan was onze voorganger en preekte uit Joh. 6: 1-15, de geschiedenis van de wonderbaarlijke spijziging met de 5 broden en 2 visjes. Tekst uit vers 11 [...] en nadat Hij gedankt had [...] God danken voor de dagelijkse dingen die we mogen ontvangen, er komt geen einde aan… Maar toch voor ons mensen ook wel erg moeilijk als mensen die we lief hebben (of wijzelf) ziek worden, door een tragisch ongeval uit het leven worden gerukt... Laten we het maar niet op de lange baan schuiven: zoek God terwijl Hij te vinden is!
Uit een artikel heb ik het volgende:
Wij leven in een kapitalistische samenleving die individualisme, nuttigheidsdenken, ambities en trots stimuleert, maar deze samenleving zou uiteenvallen als er niet ook een andere economie was: één waarin geschenken verwachtingen overtreffen en waarin ontoereikendheid wordt erkend en afhankelijkheid wordt gekoesterd. Dankbaarheid is het vermogen om die andere, bijna magische economie te zien en te waarderen. Bedanken is de hoogste vorm van denken en dankbaarheid staat gelijk aan geluk dat dubbel zo groot is omdat het ons verbaast. Leven vanuit een afhankelijke, dankbare houding ten overstaan van God en onze naaste is een rijkdom die vruchten blijft geven!
Met vriendelijke groet, Piet Duijnkerke


Lid worden
bij de Hervormde wijkgemeente i.w. ‘De Bron’ te Borssele
Zoals u weet vallen de Hervormde gemeenten met gereformeerde grondslag, de z.g. ‘bondsgemeenten’ onder de Protestantse kerk in Nederland. Het zijn gemeenten van buitengewone aard, zoals ze dat noemen, en dat heeft te maken met de Hervormd Gereformeerde historie en traditie.
In Borssele is vanaf september 2019 de Hervormde wijkgemeente in wording (i.w) ‘de Bron’ geïnstitueerd. Deze is dus nog geen zelfstandige gemeente. Dit kan ook nog niet, want om als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren moet je als gemeente o.a. over een periode van minimaal 1 jaar financieel krachtig genoeg bevonden worden door het RCCB (regionaal college van beheerszaken). Ook wel logisch, want anders zouden prille zelfstandige gemeenten op korte termijn weer kunnen verdwijnen. We hopen en bidden dat dit in Borssele niet het geval zal zijn! En dat we in korte tijd mogen doorgroeien naar een zelfstandige hechte gemeente!!
Lid worden van de Hervormde wijkgemeente i.w. ‘de Bron’ te Borssele kan vanaf heden.
Gemeente nummer: 93490020. 

Werkwijze lid worden:
Situatie A
Voor mensen die lid zijn in andere PKN gemeenten:
bij de scriba van de huidige gemeente aangeven dat je overgeschreven wilt worden naar ‘de Bron’ te Borssele. Gemeente nummer 93490020. Je kunt vriend blijven in je huidige gemeente als dat op prijs gesteld wordt.

Situatie B
Voor mensen van buiten de PKN (bijv. vanuit de Gereformeerde Gemeenten of andere kerkgenootschappen of als je niet meer kerkelijk verbonden bent):
lever je kerkelijke gegevens (attestatie, doopbewijs, belijdenis van het geloof, trouwbewijs) aan bij de scriba van ‘de Bron’ (Jos Wullschleger). Of per mail naar scriba.hg.debron@gmail.com

Situatie C
Voor mensen die lid zijn van een andere (PKN) gemeente dan ‘de Bron’ en vriend willen worden van ‘de Bron’:  
aanmelden bij de scriba van ‘de Bron’ (Jos Wullschleger) scriba.hg.debron@gmail.com.        

Graag in december uw overschrijving organiseren, zodat we vanaf D.V. 1 januari 2020 helder hebben wie lid of vriend is. Dit is belangrijk voor het op termijn vormen van een zelfstandige gemeente.

Koffie drinken
De eerste zondag (D.V. 5 januari 2020) van het nieuwe jaar willen wij iedereen weer van harte uitnodigen om koffie te drinken na de middagdienst. Er is dan tevens gelegenheid om elkaar een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe te wensen in de zaal achter de kerk.

Bijbelkring
Donderdagavond 19 december om 19:45 uur hopen we weer verder te gaan met de Bijbelstudie. We gaan verder met het boekje over Elisa, hoofdstuk 3. Iedereen is van harte welkom. De koffie/thee staat voor u klaar. We hopen op een goede opkomst, ook al is december altijd een drukke maand.
Voor 2020 hebben we de volgende data vastgesteld voor de Bijbelkring: D.V.
woensdag 15 januari , woensdag 19 februari, donderdag 19 maart
Allemaal op de gebruikelijke tijd van 19:45 uur.

Catechisatie
Tijdens de schoolvakantie zijn er geen catechisatielessen.
De laatste avond dat er les gegeven wordt dit jaar is op D.V. 17 december.
De eerste les in 2020 is dan weer op D.V. dinsdag 7 januari op de gebruikelijke tijd van 18:30 uur.
Heeft u vragen over de bijbelstudie of catechisatielessen? Vraag het gerust aan Hans van Duijn of aan een van de ambtsdragers.


Crèche
Fijn dat we zien dat er goed gebruikt wordt gemaakt van de crèche. Kinderen uit onze gemeente mogen dan fijn met elkaar spelen en de ouders kunnen dan de kerkdienst bijwonen. Ook mooi dat er mensen bereid zijn om mee te draaien voor de oppas.

Gemeenteavond
D.V. woensdag 29 januari hopen wij in de zaal achter de kerk een gemeenteavond te beleggen waarin iedereen hartelijk welkom is.
Thema van de avond is: Heilig Avondmaal
Als gemeente i.w. willen we ons hier op voorbereiden. We hebben dominee van der Kraan hier voor uitgenodigd. Verder kunnen we u dan bijpraten over de ontwikkelingen van onze gemeente i.w. De Bron. Dus hopen we dat u indien mogelijk allen aanwezig bent.
U kunt dan ook terecht met al uw vragen.

Opbrengsten van de collectes in november 2019
Zondag 3 november 2019
Diaconie: Plaatselijke diaconie                                                                                                 €    77,55
Kerk: kosten kerkdiensten                                                                                                        €    86,90
Kerk: huur kerkgebouw                                                                                                              €    78,30

Zondag 10 november 2019
Diaconie: Stichting Bunde                                                                                                           €    57,95
Kerk: kosten kerkdiensten                                                                                                        €    63,50
Kerk: huur kerkgebouw                                                                                                              €    73,15

Zondag 17 november 2019
Diaconie: Plaatselijke diaconie                                                                                                 €    87,25
Kerk: kosten kerkdiensten                                                                                                        €    83,25
Kerk: huur kerkgebouw                                                                                                              €    93,40

Zondag 24 november 2019
Diaconie: Eleos                                                                                                                                                 € 140,55
Kerk: kosten kerkdiensten                                                                                                        € 167,20
Kerk: huur kerkgebouw                                                                                                              € 116,00
Woensdag 27 november 2019 Dankdag
Diaconie: Noodhulp Burkina Faso: Toenemend geweld tegen christenen    € 512,72
Kerk: kosten kerkdiensten                                                                                                        € 449,20
Kerk: huur kerkgebouw                                                                                                              € 339,45

Giften november 2019
(dankdag)giften en vrijwillige bijdrage € 2175,00

Collecterooster oktober 2019
1 december
Steunfonds Gereformeerde Bond
Kerkdiensten en huur kerkgebouw      
8 december
Plaatselijke diaconie
Kerkdiensten en huur kerkgebouw      
15 december
Woord en Daad
Kerkdiensten en huur kerkgebouw      
22 december
Plaatselijke diaconie
Kerkdiensten en huur kerkgebouw                      
25 december
Stichting ontmoeting,
kerkdiensten en huur kerkgebouw                      
29 december
Plaatselijke diaconie,
kerkdiensten en huur kerkgebouw
31 december
GZB,
kerkdiensten en huur kerkgebouw
5 januari 2020
Plaatselijke diaconie
kerkdiensten en huur kerkgebouw

Giften
Wilt u de Hervormde wijkgemeente i.w. ‘de Bron’ ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer
NL27RBRB0943288657 t.n.v. Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een
ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.

Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.
Voorzitter L. Zandee, Westsingel 2, Borssele 0113-350573 / leozandee@hetnet.nl
Scriba J.G. Wullschleger, Mauritsstraat 4, Ovezande, 06-48925227 scriba.hg.debron@gmail.com
P. Duijnkerke, Westsingel 62, Borssele 06-11445530 / pietduijnkerke@kpnmail.nl
A. van ‘t Leven-Geertse, Weststraat 10, Borssele 06-22078538 / wiavhleven@zeelandnet.nl
J. Krijger, Westsingel 32, Borssele 06-52560967 / krijgerj4@gmail.com
W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele 0113-351482 / lbnieuwenhuijse@gmail.com
Algemeen mailadres: gb.borssele@gmail.com              
Telefoonnr. van de kerk: 06 - 125 69 200

Website van gemeente i.w. ‘De Bron’ : www.hervormdewijkgemeentedebron-borssele.nl
Voorgangers de komende maanden
22 december    14.30 uur                             Ds. M. van Dalen                                             Noorden
25 december    14.30 uur                             Ds. G. van den Berg                                    Sint Philipsland
29 december    14.30 uur                             Dhr. T.R. Rietveld                                            Ridderkerk
31 december    19.00 uur                             Ds. P. van der Kraan                                    Arnemuiden
5 januari              10.00 uur                             Ds. P. van der Kraan                      Arnemuiden
                                14.30 uur                             Ds. J.C. de Groot                                             Dordrecht
12 januari            10.00 uur                             Prop. A.A. Teeuw                                          Ridderkerk
                                14.30 uur                             Ds. M. van Dalen                                             Noorden
19 januari            14.30 uur                             Ds. S.A. Doolaard                                            Serooskerke
26 januari            10.00 uur                             Prop. L.L. Walhout                                          ‘s-Gravenpolder
                                14.30 uur                             Ds. J.C. Breugem                                             Boven-Hardinxveld
De meest actuele gegevens betreffende de kerkdiensten kunt u vinden op www.kerktijden.nl


november 2019

Winterwerk
Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. (1 Timotheüs 2:1)
In Handelingen 2:42 zien we dat de leer van de apostelen de basis van alle gemeentewerk is. Het geloof is uit het gehoor van het gepredikte Woord van God. Maar daarna wordt meteen gezegd dat de gelovigen volhardden in de gemeenschap. De gemeenschap ziet om naar elkaar. De gemeenschap deelt met elkaar. De gemeenschap veronderstelt onderlinge, christelijke liefde. Het is de liefde, die 1 Korinthe 13 zo prachtig beschrijft en die vrucht van de Heilige Geest is.
De Heere Jezus Christus heeft zijn discipelen en ons als gemeente instructies gegeven hoe Hij ons wil gebruiken om de gemeente te bouwen. Hij sprak met Zijn discipelen over Zijn heengaan en over het nut daarvan. Hij gaf hen de Trooster, de Heilige Geest, Die hen zou leiden in al de waarheid en alles wat Hij gezegd heeft in herinnering roept.
Ambtsdragers zijn gekozen door de gemeente en mitsdien door God zelf geroepen. Weliswaar zijn het gewone mensen, zoals iedereen. En waar mensen werken, worden onvermijdelijk en onbedoeld fouten gemaakt. Toch maakt God gebruik van mensen. Christus bouwt Zijn kerk en Hij wil de ambten
gebruiken tot de opbouw van Zijn lichaam: de gemeente Gods. Zondags zitten we allemaal in de kerk onder hetzelfde Woord. Daar mag voor ons een persoonlijke zegen vallen. Bidden we daar persoonlijk ook om? Maar als het goed is geeft het ook een verbinding aan elkaar en een meeleven met elkaar. Soms kennen gemeenteleden elkaar nauwelijks. Dat zien we vaker in grotere gemeenten. Maar laten wíj er voor waken dat we oog hebben voor elkaar, en er vervreemding zou insluipen.  
In het rijke westen zijn we niet alleen materialistisch, maar in toenemende mate ook individualistisch geworden. Het is een trend in onze samenleving.
Het lijkt er soms op dat we bijna of helemaal geen tijd en zorg voor elkaar hebben. Iedereen schijnt voor zichzelf te leven. We wisselen via internet met ‘vrienden’ razendsnel boodschappen uit, maar ontmoeten niemand. Is het soms een teken van de eindtijd, waarin de liefde van velen zal verkoelen? Zelfs binnen de christelijke gemeente? Welke taak hebben wij hierin? Spiegelen wij ons aan 1 Korinthe 13 vers 13?
Ambtsdragers mogen in hun gemeentewerk de ambten van Christus weerspiegelen. De ouderling koninklijk regerend en de diaken priesterlijk dienend.
Elk gemeentelid draagt het ambt van alle gelovigen. Zo bouwt God door Zijn Geest aan Zijn lichaam: de gemeente.
Laten we ook als ambtsdragers gedurende de huisbezoeken alert zijn op moeilijke persoons- of gezinssituaties. Soms kan er voorbede gedaan worden in de kerkdienst.
Het is en blijft belangrijk dat het reguliere huisbezoek regelmatig plaats heeft. De wijkouderling zal door geregeld en trouw huisbezoek het vertrouwen winnen.  
We mogen als ambtsdragers ons inzetten en ons werk ontspannen doen. De Heere bouwt Zelf Zijn kerk. Hij houdt haar in stand. Hij doet het, niet wij.
Dat geldt ook voor onze huisbezoeken, die binnenkort weer een aanvang nemen in onze jonge gemeente in wording. Waarover moeten we bij het huisbezoek spreken? Iedereen zal beamen dat het vooral moet gaan over het leven met de Heere God. Maar een moeilijker vraag is: hoe breng je dat ter sprake? Je hoeft niet met de deur in huis te vallen. Vreugde en verdriet van het gezins- of persoonlijk leven moeten zeker aan de orde komen. Maar laten we de geestelijke dingen niet uitstellen tot het einde van het huisbezoek. God en Zijn dienst mogen geen sluitstuk worden. Of een soort vlag, die de lading van het huisbezoek moet dekken.
Als je zelf de Heere Jezus kent, dan wil je Hem graag met anderen delen.
“De gemeente weet heus wel dat u niet komt voor geneuzel over het weer, werk of school. Ze verwachten een open geestelijk gesprek rond de open Bijbel. Bid de Heere dat het geen monoloog wordt. U hoeft als ambtsdrager niet steeds aan het woord te zijn. Het huisbezoek is geen preek. Het hoeft ook geen dialoog te worden tussen u en het gemeentelid. Het uitwisselen van meningen laat vaak het hart leeg. Je komt niet voor jezelf. Je zou misschien liever thuis zitten. Maar je komt namens je Zender”, zo las ik van een predikant die zijn kerkenraad toerustte voor de huisbezoeken.
Laten we daarom biddende ambtsdragers zijn dat het huisbezoek een trialoog wordt tussen God, de ambtsdrager en het gemeentelid of gezin. Een liefdevol gesprek over de eeuwige dingen voor Gods aangezicht. Samen aan de voeten van Jezus. Samen luisteren naar wat Hij zegt. Dat geeft gemeenschap. Dat kun je niet maken, het moet gegeven worden. Maar de Heere wil erom gebeden zijn. Efeze 3:20 zegt: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid.   God is in staat om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen! Dat betekent dat wij verwachtingsvolle mensen mogen zijn.
Bidden we daar ook voortdurend om? En danken we de Heere ook voor alles wat Hij ons als gemeente in wording geeft? Er is veel om dankbaar voor te zijn!   Ons concrete omzien naar elkaar mag voor ons allemaal een Bijbelse opdracht zijn.
Vers 14 uit Efeze 3 begint met “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus”.
Gemeente, daarom, bid voor ons als ambtsdragers, en bid voor elkaar, dat we in die gestalte, met gevouwen handen en gebogen knieën elkaar mogen dragen, en zó samen mogen groeien in ons geloof in onze Enige God en Vader die Zijn kerk bouwt en onderhoud.
Hem nu zij de heerlijkheid, en de kracht tot in alle eeuwigheid!


Met een vriendelijke groet, Jos WullschlegerReformatiedag (31 oktober)

Hervormingsdag of Reformatiedag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.
Luther is zijn verzet tegen de Rooms-Katholieke Kerk begonnen met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat. Het staat historisch gezien niet vast of hij werkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, Duitsland, zoals vaak wordt gesteld. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn, de taal van de geleerden en de kerk. Als monnik en priester kreeg hij concreet met de gevolgen van de verwording te maken. Daarentegen wilde hij de centrale boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het bloed en offer van Jezus Christus, weer centraal stellen. De theologie van Luther wordt daarom soms wel de theologie van het kruis genoemd. Het heeft Luther verrast dat zijn stellingen binnen de kortste keren en over een breed front in de samenleving weerklank hebben gevonden.


Dankdag
Heb je wel eens gemerkt hoe vreemd het is om in deze tijd te bidden:
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Als we brood nodig hebben, gaan we naar de bakker of de supermarkt.
Wanneer dáár het brood op is, kunnen we naar een andere plaats om daar naar een bakker of een supermarkt te gaan om brood te kopen.
Door de vriezer kunnen we ook nog eens brood in het voren kopen.
’s Morgens haal je het brood eruit en na een kwartiertje is het ontdooid en als dat te lang duurt, ontdooi je het brood in de magnetron.
En dan bid je voordat je gaat eten: Geef ons heden ons dagelijks brood.
Wat is er nog aan geven door God bij als we leven in een tijd waarin we volop brood kunnen krijgen.
Hebben de broodfabrieken, de bakkers, de supermarkten en onze vriezers dit gebed niet overbodig gemaakt?
Hebben we God eigenlijk nog wel nodig in een tijd van zoveel overvloed?
Als we dan toch deze regel bidden, is het dan niet meer een soort gewoonte, dat we deze regel bidden,omdat we nu eenmaal het Onze Vader hebben geleerd en we daarom deze regel niet kunnen overslaan?
Zijn we er als mensen tegenwoordig niet heel goed in geslaagd om God overbodig te maken op tal van terreinen en geldt dat ook niet als het er om gaat om elke dag weer brood te kunnen eten?
Het moet wel heel raar lopen als er aan het einde van het groeiseizoen het graan niet binnengehaald kan worden, de aardappels gerooid, de groenten geoogst.
De koeien kunnen gemolken worden, de melk verwerkt.
En toch, deze maand D.V.27 november mag er weer dankdag voor gewas en arbeid gehouden worden.
We komen naar de kerk om te danken voor het afgelopen groeiseizoen, om te danken voor de oogst, voor alles wat mocht groeien en bloeien, voor de planten en de bomen, voor het graan, voor het fruit en de groente.
En u/jij gaat misschien wel heel speciaal naar de kerk, omdat je weet, gelooft dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat er eten is ,al lijkt het wel zo, maar dat er een God in de hemel is, die er voor zorgt dat het brood dat je morgen bij het ontbijt kunt eten en in je broodtrommel kunt stoppen om dat mee te nemen naar je werk door God gegeven wordt.
Het is nodig om in een tijd waarin we zoveel hebben, waarin je het maar voor het uitkiezen hebt, dat we beseffen dat er een God is die je dit geeft en daarmee wil laten merken dat Hij elke dag voor jou zorgt, dat het goede gaven uit Zijn hand zijn.
opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige bron van alle goeds zijt (Heidelberger Catechismus, antwoord 125; Zondag 50).God is de enige die ons al dit goede geeft.We hebben dat niet te danken aan onze eigen oplettendheid of aan het salaris dat wij verdienen,nee, God alleen is de enige Bron van al dit goede.

Ons oog is op Uw Zoon,
Die ons tot Uwe troon,
als Middelaar wil leiden.   
Al wat ons hart begeert,
gelijk Zijn voorschrift leert,
dat mag ’t geloof verbeiden.


Dankdag project

Zoals gebruikelijk collecteren we tijdens de dankdagdienst voor een (dankdag)project. Dit jaar is de keus gevallen op:

Noodhulp Burkina Faso: Toenemend geweld tegen christenen

De afgelopen maanden is het aantal geweldsincidenten en aanslagen op kerken en kerkdiensten in Burkina Faso snel gestegen. Bijna elk weekend wordt een kerk in het noorden aangevallen door terroristische organisaties.
Veel christenen in de noordelijke regio van Burkina Faso zijn op de vlucht geslagen naar het zuiden. Daar zoeken ze (tijdelijk) een veilig heenkomen. Ook dominees en voorgangers worden verjaagd. Van onze lokale partners horen we dat er rond de 1.000 dominees en voorgangers met hun families op de vlucht zijn geslagen. De vluchtelingen zoeken veiligheid in de steden Kaya en Ouaga.
Ook voor de voortgang van de projecten van Woord en Daad is dit een zorgelijke situatie. In verschillende projecten werken onze partners keihard aan werkgelegenheid voor jongeren, inkomensverhoging voor boeren en christelijk onderwijs voor kinderen. Dat werk komt nu onder druk te staan door het toenemende geweld.
Lange tijd was Burkina Faso het land van betrekkelijke rust en stabiliteit, maar tegenwoordig vallen er dagelijks doden door de onrust.
Woord en Daad wil onze partners nog beter toerusten en strategisch ondersteunen met advies en training. Daarmee kunnen zij deze mooie projecten blijven uitvoeren ondanks de nieuwe, tragische ontwikkelingen in het land. Daarnaast delen we noodhulppakketten uit aan de gevluchte gezinnen. Helpt u mee het land weer op te bouwen?


Bijbelkring
De afgelopen Bijbelkringavond gaf een verrassingsvolle grote opkomst. Dat is mooi en fijn om te merken dat we ook op deze avonden elkaar weten te vinden rond het geopende Woord! Dank ook aan Hans van Duijn die dit op zo’n inspirerende manier weet te leiden. Als we nog twijfelen of denken eigenlijk is dat niets voor mij, heroverweeg het eens, en neem een keer de stap om de Bijbelkringavond te bezoeken. Het zijn fijne en leerzame avonden! en altijd weer goed om samen te zijn rond een open Bijbel, en met elkaar te delen waar het in het leven van ons allemaal op aankomt. U/jij van harte welkom!
Opgeven kan via: gb.borssele@gmail.com
De eerstvolgende Bijbelkring is op DV 7 november a.s. Aanvang: 19.45uur
Plaats: consistorie Catharinakerk


Kinderoppas
De bedoeling is dat vanaf zondag 3 november, dus vanaf vandaag, voor het eerst kinderoppas zal zijn. Dat zal dan voor alle diensten gaan gelden, inclusief de bijzondere diensten. De kinderoppas zal worden gehouden in Vijverzicht. De coördinatie berust bij Anja van ‘t Leven. Dus mocht u vragen hebben dan kunt u bij haar terecht. Het telefoonnummer en emailadres van Anja vindt u verderop in deze nieuwsbrief.


Slag om de Schelde
In ons dorp mochten we de slag om de Schelde onlangs gedenken. 75 jaar mogen we nu in vrijheid leven. Daar mogen we de Heere dankbaar voor zijn, en degene die zich ingezet hebben voor onze vrijheid.


Onze zieken
In de afgelopen weken mocht Toon Krijger weer thuiskomen. Na een zware operatie mocht Toon weer zover herstellen, dat na ontslag uit het ziekenhuis en na revalidatie in een centrum in Rotterdam hij thuis verder mag aansterken. Twee weken geleden mocht Toon zelfs weer in de kerk zijn! Wij willen Toon en Elke samen met hun kinderen en kleinkind daar alle goeds in toewensen, en bidden dat de Heere hen met Zijn goedheid en genade wil omringen.

Verdriet  
Verdriet was er opnieuw in het gezin en de familie van Leo en Corinne. Na zo’n korte tijd dat de vader van Leo ziek werd en overleed, kwam er plotseling ook een einde aan het leven van Leo’s moeder. In de nacht van 14/15 oktober overleed zij. Leo, Corinne, kinderen en familie de Heere wil jullie kracht en sterkte geven om dit grote verlies en deze lege plaats met Zijn troostende nabijheid te vullen.
Vrouwenochtend
Informatie over de vrouwenochtend kunt u terugvinden bovenaan onder het kopje "activiteiten"Hartelijk dank

We willen opnieuw iedereen hartelijk bedanken voor al het meeleven wat we gekregen hebben tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve ( schoon ) moeder en oma. Het is ons tot steun geweest.
Leo, Corinne, Arjen, Deborah, Laureen en Nathan Zandee.


(Kerk)telefoon

In de Catharina kerk is geen telefoon aansluiting. Het is dus niet mogelijk om tijdens de diensten contact te leggen met de koster/kerk. Vanuit de gemeente is kenbaar gemaakt dat dit toch wel wenselijk zou wezen zeker voor noodgevallen. De kerk beschikt inmiddels over een telefoon en is bereikbaar onder telefoonnummer 06-12569200.
Collecterooster voor november

3 november                Plaatselijke diaconie, kerkdiensten en huur kerkgebouw
10 november              Stichting Bunde, kerkdiensten en huur kerkgebouw
17 november              Plaatselijke diaconie, kerkdiensten en huur kerkgebouw
24 november              Eleos, kerkdiensten en huur kerkgebouw
27 november              Dankdag project, kerkdiensten en huur kerkgebouw
1 december                Steunfonds Gereformeerde Bond, kerkdiensten en huur kerkgebouwGiften
Wilt u de Hervormde Gemeente (in wording) ‘De Bron’ ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL27RBRB0943288657 t.n.v. Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.


Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.

Voorzitter: L. Zandee, Westsingel 2, Borssele, 0113-350573, leozandee@hetnet.nl
Scriba: J.G. Wullschleger , Mauritsstraat 4, Ovezande, 06-48925227 scriba.hg.debron@gmail.com
P. Duijnkerke, Westsingel 62, Borssele, 06-11445530, pietduijnkerke@kpnmail.nl
A. van ’t Leven-Geertse, Weststraat 10, Borssele, 0113-352919, anjavantleven10@gmail.com
J. Krijger, Westsingel 32, Borssele, 06-52560967, krijgerj4@gmail.com
W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele, 0113-351482 lbnieuwenhuijse@gmail.com
Algemeen mailadres gb.borssele@gmail.com


Website van gemeente i.w. ‘De Bron’ www.hervormdewijkgemeentedebron-borssele.nl
De kerkdiensten vindt u onder het kopje “kerkdiensten”

De meest actuele gegevens betreffende de kerkdiensten kunt u vinden op www.kerktijden.nl

maandbrief oktober 2019

HEDEN & VERLEDEN
Op het moment van opstellen van deze nieuwsbrief heeft het mooie zomerweer plaats gemaakt voor een wat koudere regenachtige periode. Herfst doet zijn intrede. Daarin kunnen we ook weer zien dat getijden komen en gaan. Voor de één zal dat een uitzien zijn naar de herfst en nog wat verder weg de winter, voor de ander is het met heimwee terug zien naar de zomer. Zo mogen ook wij terug zien op de goede diensten die we uit de Hand van de Heere mochten ontvangen. Speciaal denken we dan ook terug aan de dienst van zondag 22 september jl. Allereerst mochten we uitleg krijgen vanuit Gods Woord uit Joh 4. Daarin werd de weg gewezen naar de Bron van het eeuwige leven, de weg naar onze Heere Jezus Christus. Bemoedigend om te horen dat deze weg nog steeds actueel is ook vandaag de dag.   
Zo worden we als gemeente i.w opgeroepen om overdag naar de Bron te gaan om zo ook de Bron te kunnen vinden in de nacht.
Met andere woorden: ‘Zoek de Heere in uw goede dagen om Hem zo ook te kunnen vinden als de moeilijke omstandigheden komen’. Heeft u die weg ook al gevonden? Laten we ons dan verder verdiepen in Zijn Woord tijdens de diensten op zondag, bijbelkring, catechese, en het dagelijks zoeken in Zijn Woord thuis of op welke plek u ook bent.

Tijdens deze bijzondere dienst is ook stil gestaan dat we gemeente in wording zijn. En zo mogen we ook zien dat er stap voor stap gebouwd mag worden aan een eigen gemeente. Ook is tijdens deze dienst de regeling kerkenraadscommissie ondertekend. In de vorige nieuwsbrief is dit al toegelicht.
Tevens zijn er 4 ambtsdragers bevestigd. We noemen nogmaals de namen van dit viertal. Als ouderling Jos Wüllschleger en Leo Zandee
Als diaken Jan Krijger en Willy Nieuwenhuijse. Ook zal Piet Duijnkerke als ouderling van de Prot.Gemeente, ons blijven ondersteunen.

In de kerkenraadscommissievergadering van 3 september j.l. is verkozen
tot scriba Jos Wüllschleger en tot voorzitter Leo Zandee.

Ochtenddiensten
We hopen in het jaar 2020 het aantal ochtenddiensten uit te breiden naar minimaal 20 diensten. Deze diensten beginnen om 10:00 uur. Graag willen wij u uitnodigen deze diensten trouw te bezoeken evenals de middagdiensten.
De middagdiensten blijven staan op 14:30 uur. De reden dat we meer diensten in kunnen plannen is omdat de Protestantse gemeente (P.G) samenwerkt met een aantal andere gemeente op Zuid-Beveland. Er worden dan door de P.G ook diensten samen belegd met andere P.G uit andere dorpen. Als het kerkgebouw dan leeg staat mag ‘de Bron’ het gebouw ook in de ochtend gebruiken.
Organisten
Zoals u hebt kunnen lezen hopen we meer diensten te gaan beleggen. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van het organistenrooster. Met het huidige organisten bestand is het niet mogelijk om voor elke dienst de begeleiding rond te krijgen.
We zijn daarom op zoek naar organisten. Bent u in staat om de gemeentezang op het orgel te begeleiden, of weet u iemand die dit wel zou willen? Laat het dan even weten. Ook organisten die bijvoorbeeld maar 1x in de maand of 1x per kwartaal zouden kunnen spelen zijn van harte welkom! Vele handen maken licht werk.
Wilt u meer informatie neem dan contact op met de scriba Jos Wüllschleger, tel: 06-48925227 .
Bezoekwerk
Nu de dagen weer korter worden en de avonden dus langer hopen we ook het bezoekwerk weer op te pakken. Degene die zich aangemeld hebben als lid of als vriend / gastlid hopen we te benaderen voor de huisbezoeken. Als u geen lid bent maar wel op prijs stelt om bezoek te ontvangen kunt u dat aangeven bij één van de ambtsdragers.
Bijbelkring
In de vorige nieuwsbrief hebben we data genoemd van de Bijbelkring. Verderop in de nieuwsbrief vindt u deze ook weer terug. We willen het boekje van Elisa behandelen. Dit onder leiding van Hans van Duijn. Het zijn fijne en leerzame avonden. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Iedereen hartelijk welkom. Zo mag de ontwikkeling van onze gemeente i.w. steeds verder gaan. Helpt u mee met verdere opbouw van de gemeente? Hoe vraagt u misschien. Allereerst met gebed. Tevergeefs wordt er gebouwd als de Heere niet met ons is. Daarom hebben wij en de gemeente het gebed zo nodig. Bid a.u.b. voor wijsheid voor de voorgangers, ambtsdragers, mensen die een taak hebben in de gemeente, voor Hans van Duijn die onderwijs mag geven. Voor de onderlinge liefde naar elkaar maar bovenal naar God, voor hen die het moeilijk hebben en zo kan er nog meer ingevuld worden. U kunt helpen door trouw aanwezig te zijn in de diensten en verenigingen. Maar vergeet ook de collecten niet of de vrijwillige bijdrage via bankrekening. We kunnen soms zonder al te veel nadenken bedragen besteden aan veel stoffelijke zaken, vakantie auto, etc. Maar hoe denken we er over om onze gaven ook te besteden aan de dienst van de Heere?
Geboren
Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven, dat door God aan ons is gegeven.
We mochten een geboorte kaartje ontvangen van familie van Manen, Oostkerkestraat 2 Borssele. Pieternella Elisabeth, haar roepnaam is Lieke.
Wat een groot geschenk hebben jullie mogen ontvangen. Daar mogen we de Heere erg dankbaar voor zijn. We hopen dat jullie veel vreugde mogen ontvangen van jullie dochter. Van harte Gods zegen toegewenst in de opvoeding van jullie kleine meid.
Zorgen
Zorgen zijn er ook in de gemeente. We denken aan Toon Krijger die op 1 oktober een zware operatie moest ondergaan. De blaas moest verwijderd worden. We wensen Toon van harte Gods nabijheid toe in de periode dat hij in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum verblijft.
We hopen op spoedig herstel en bidden of de Heere de kracht wil geven als er beperkingen in zijn leven gekomen zijn. Samen met zijn gezin wensen we hem sterkte toe.
                                                               
Met hartelijke groet, Leo Zandee


Bijbelkring
De samenkomsten voor 2019 vinden plaats op:  
     woensdag 9 oktober      donderdag 7 november      donderdag 19 december
We komen samen in de consistorie van de kerk en de aanvang is steeds 19.45 uur. De avonden worden weer geleid door Hans van Duijn. De Bijbelkring is verrijkend, opbouwend en vooral gemeenschapsvormend. Het is goed om samen te zijn rond een open Bijbel. En met elkaar te delen waar het in het leven van ons allemaal op aan komt. U kunt zich aanmelden voor deze avonden via: gb.borssele@gmail.com

Kinderoppas
In de laatst gehouden ambtsdragersvergadering hebben we gesproken over de wens om een kinderoppas op te zetten voor de kerkdiensten.
In deze nieuwsbrief maken we hier melding van, en roepen we ouders van jonge kinderen op aan te geven of zij hier behoefte aan is, wat goed voor te stellen is, en wie zich hiervoor zou willen opgeven als ‘oppas’. We denken hierbij aan combi van moeders en meisjes vanaf 12 jaar. Jullie reactie kun je mailen naar:
gb.borssele@gmail.com

Website
Vanaf heden is het mogelijk om de nieuwe website te bezoeken van onze gemeente i.w de Bron.
www.hervormdewijkgemeentedebron-borssele.nl

Bezoek deze site regelmatig wij kunnen dan nieuws en andere mededelingen met u delen.
Jos, hartelijk bedankt dat je jezelf in wilde zette voor de ontwikkeling van de website.


Collecterooster oktober 2019
6 oktober           Stichting Steun Messias belijdende joden     
                             Kerkdiensten en huur kerkgebouw         
13 oktober         Plaatselijke diaconie
                             Kerkdiensten en huur kerkgebouw
20 oktober         Gevangenenzorg Nederland
                             Kerkdiensten en huur kerkgebouw
27 oktober         Plaatselijke diaconie
                            Kerkdiensten en huur kerkgebouw          
3   november    Plaatselijke diaconie
                            Kerkdiensten en huur kerkgebouw

Voorzitter L. Zandee, Westsingel 2, Borssele 0113-350573 / leozandee@hetnet.nl
Scriba J. Wüllschleger, Mauritsstraat 4, Ovezande 06-48925227 / scriba.hg.debron@gmail.com
P. Duijnkerke, Westsingel 62, Borssele 06-11445530 / pietduijnkerke@kpnmail.nl
A. van ‘t Leven-Geertse, Weststraat 10, Borssele 0113-352919 / anjavantleven10@gmail.com
J. Krijger, Westsingel 32, Borssele 06-52560967 / krijgerj4@gmail.com
W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele 0113-351482 / lbnieuwenhuijse@gmail.com
Algemeen mailadres: gb.borssele@gmail.com

Wilt u de Hervormde Gemeente (in wording) ‘de Bron’ ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer
NL27RBRB0943288657 t.n.v. Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.
Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.

maandbrief september 2019

Gemeente in wording

De Hervormde gemeente i.w. “De Bron” te Borssele. Zo gaat onze gemeente voluit heten en daar mogen we dankbaar voor zijn! De eerste kerkdienst dateert al van 13 november 2016 en u kunt zich voorstellen dat de allereerste verkennende gesprekken al dateren van februari 2016. De afgelopen jaren zijn er de nodige mensen bij betrokken geweest. Samen hebben zij nagedacht, overlegt, mogelijkheden onderzocht en adviezen gegeven in het proces van gemeentevorming. Mensen die dit soms vanuit hun functie hebben gedaan. Maar vooral vanuit de gedachte dat we geroepen zijn om te dienen vanuit Het Woord van God. In goede harmonie, met liefde en begrip voor elkaars standpunten en gevoelens. We hopen dat dit zo mag blijven nu de initiatiefgroep is beëindigd en de kerkenraadscommissie is geïnstalleerd.
Zo lezen we ook in de bijbel:
Zo roept Paulus de gemeente in Efeze op in Efeze 4: 1-7
‘Zo roep ik de gevangene in de Heere u op
tot een wandel die de roeping waarmee u
geroepen bent waardig is, in alle nederigheid
en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar
in liefde te verdragen. En u te beijveren om de
eenheid van de geest te bewaren door de band
van de vrede [...]’

Dit geldt voor ons als christenen in het dagelijks leven, maar ook in het bijzonder voor ons als gemeente in wording.
Nu de kerkenraadscommissie is geïnstalleerd is voor sommigen het moment van afstand nemen aangebroken. Dit geldt voor dhr. P. de Visser namens ‘De Levensbron’ uit Goes, ds. M.J. Wisse en dhr. L. Jille namens de Protestantse gemeente en ook voor ds. P. van der Kraan.
Naast de Heere danken we hen voor het vele werk wat zij voor onze gemeente hebben mogen verrichten. Met oprechtheid, toewijding en liefde hebben we allen de afgelopen 3 jaar (en zelfs al iets meer, want de eerste contacten dateren van het voorjaar 2016) samen mogen werken aan deze samenkomsten rondom het Woord van God. Dankbaar en in afhankelijkheid zien we terug op die periode. Een periode met veel overleg tussen alle betrokken partijen. Dankbaar dat we mogen zien op wat heeft mogen groeien in Borssele!
Ook danken we ds. Van der Kraan voor de vele artikelen die hij schreef voor de nieuwsbrief. De leden van de kerkenraadscommissie zullen de nieuwsbrief nu gaan schrijven dit met al onze zwakheden en tekortkomingen. Máár met Gods hulp zal het wel gaan.

Kerkenraadscommissie
Nu de gemeente in wording een feit is, heeft de initiatiefgroep plaats gemaakt voor de kerkordelijk aangewezen en omschreven kerkenraadscommissie. Deze commissie is op de vergadering van 3 september j.l. geïnstalleerd en bestaat uit de vier als ambtsdrager voorgedragen (hierna genoemde) personen.
Vanuit de kring van de kerkgangers is daaraan toegevoegd:
Anja van ’t Leven, zij heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld.

Vanuit de kerkenraad van de P.G. Borssele nemen in de kerkenraadscommissie de volgende twee personen zitting: Piet Duijnkerke en Jozien Werkhoven.
Deze commissie zal doen wat normaal gesproken een kerkenraad doet. Al naargelang de taakverdeling en de plaats die men als ambtsdrager of niet-ambtsdrager in de commissie inneemt.Lidmaatschap gemeente i.w “De Bron”
De gemeente i.w. “de Bron” te Borssele wordt binnenkort geïnstitutioneerd. Dat betekend dat u lid of vriend kunt worden in “De Bron” te Borssele.
Wilt u lid of vriend worden laat het dan even weten aan één van de leden de kerkenraadscommissie.
De mensen die al hebben aangemeld middels de intentieverklaring, zullen binnenkort verder geïnformeerd worden over de procedure.
Om daadwerkelijk over te schrijven moet u dit ook melden bij het scribaat van de huidige kerkelijke gemeente waar u nu lid bent.
Bij vragen kunt u uiteraard bij de leden van kerkenraadscommissie terecht.

Zondag 22 september
Alles wat hierboven is beschreven komt samen in de dienst op D.V. zondagmiddag 22 september. De aanvang van deze dienst is om 14.30 uur en zal geleid worden door ds. P. van der Kraan. In deze dienst zal de regeling kerkenraadscommissie, die ten grondslag ligt aan het werk van de kerkenraadscommissie, door beide partijen (P.G. Borssele en Gemeente in wording “De Bron”) ondertekend worden. Ook zullen de voorgedragen en inmiddels verkozen broeders in hun ambt bevestigd worden.

Als ouderling: Jos Wüllschleger en Leo Zandee
Als diaken: Jan Krijger en Willy Nieuwenhuijse

Dank jullie wel voor de bereidheid om je in te zetten voor de nieuwe gemeente. God de Heere zegene jullie daarbij.

Het wordt dus een belangrijke kerkdienst waarvoor we u uiteraard allen uitnodigen.           
We verwachten u!
De liturgie zal bij de ingang van de kerk worden uit gedeeld.
Na de kerkdienst krijgt u de gelegenheid om de bevestigde ambtsdragers Gods zegen op hun werk toe te wensen.
Tevens is er dan gelegenheid om een kopje koffie te drinken. We vragen u dit ook te doen:
delen met elkaar wat we van Hem mogen ontvangen!
                                                               
                                                                                              Met hartelijke groet, P. Duijnkerke

Winterwerk
Het kerkelijk winterwerk gaat binnenkort van start. Dat geldt ook voor de catechese en Bijbelkring in Borssele. Opnieuw is voor het komende winterseizoen dhr. Van Duijn uit Goes, u inmiddels wel bekend, bereid gevonden om de catechese voor zijn rekening te nemen. Dat hij ook deze winter ons in Borssele wil helpen, is iets waar we hem dankbaar voor zijn. We bidden dat het onder Gods zegen dienen mag tot opbouw van onze gemeente.

Catechese
De catechese start op D.V. dinsdag 24 september en wordt vanaf die datum steeds op dinsdagavond gehouden en de aanvang is om 18.30 uur.
De catechisaties worden net als vorig seizoen gehouden in verenigingsgebouw ‘Vijverzicht’. Er kunnen zich nog jongeren opgeven. Het is fijn dat Hans van Duijn de catechese weer voor zijn rekening wil nemen, maar hij is daarbij wel afhankelijk van de komst van onze jongeren. Daarom wekken we onze jonge mensen op om trouw naar de catechisatie te komen. Het komt je misschien niet altijd even goed uit, maar als je eerst het Koninkrijk van God zoekt, en daar hoort ook het volgen van catechese bij, zal je werkelijk ontdekken dat God voor andere dingen zorgt dan waar jij je drukt om maakt. We vragen de ouders om het bezoeken van de catechese bij hun kinderen te stimuleren?

Belijdeniscatechese
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat voor personen die belijdeniscatechese willen volgen de mogelijkheid bestaat om aan te haken bij de belijdenisgroep in Arnemuiden of Goes. Het is wel mogelijk om ‘belijdenis van het geloof’ af te leggen in het midden van de gemeente ”De Bron” in Borssele. Inmiddels hebben een aantal personen zich aangemeld. Voor degene die ook belijdeniscatechese willen volgen, maar zich nog niet aangemeld hebben, kunnen dit nog doen t/m donderdag 12 september bij Piet Duijnkerke of Leo Zandee.

Bijbelkring
Evenals vorig winterseizoen willen we ook dit jaar weer een Bijbelkring houden. Ook dit seizoen wordt deze weer geleid door dhr. Van Duijn. De samenkomsten voor 2019 vinden plaats op:
     woensdag 9 oktober      donderdag 7 november      donderdag 19 december
De data voor het vervolg in 2020 worden in de loop van de tijd bekend gemaakt. We komen samen in de consistorie van de kerk en de aanvang is steeds 19.45 uur.
De Bijbelkring is verrijkend, opbouwend en vooral gemeenschapsvormend. Het is goed om samen te zijn rond een open Bijbel en met elkaar te delen waar het in het in ons aller leven op aan komt.
Aanmelden voor deze avonden kan via gb.borssele@gmail.com

Hartelijk dank!
“Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven dat we mochten ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Wij waren verwonderd over het hartelijke meeleven dat we ontvingen in de vorm van maaltijden, bezoekjes, kaarten en telefoontjes. Het was hartverwarmend.”
Hartelijke groet van Elke Krijger ook namens Toon en de kinderen
Iedereen hartelijk bedankt die met ons meegeleefd hebben na het overlijden van onze (schoon)vader en opa. Het is ons tot steun geweest.”
Fam L. Zandee Borssele
“Hartelijk dank voor de felicitaties, de kaarten en de cadeaus die we mochten ontvangen tijdens ons 50 jarig huwelijks jubileum.”
Adri en Forra Krijger
   *************
Collecterooster voor september

22 september                  Bonisa zending
Kerkdiensten en huur kerkgebouw

29 september                  Plaatselijke diaconie
   Kerkdiensten en huur kerkgebouw

6 oktober                Stichting ‘Steun Messias belijdende Joden’
                                 Kerkdiensten en huur kerkgebouw

Wilt u het initiatief van Hervormd Gereformeerd Borssele ondersteunen met een gift via de bank, dan kunt u dat doen via rekeningnummer
NL27RBRB0943288657 t.n.v. Hervormd Gereformeerd Borssele.
Kerk en diaconie zijn beide aangemerkt als een ANBI-instelling. Met deze status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de gemeente, en/of degene die aan de hervormde gemeente een gift of schenking doet, bepaalde belastingvoordelen.

Vragen / opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de kerkdiensten of andere zaken dan kunt u terecht bij één van onderstaande personen van de kerkenraadscommissie.
L. Zandee, Westsingel 2, Borssele 0113-350573 / leozandee@hetnet.nl
J. Wüllschleger, Mauritsstraat 4, Ovezande 06-48925227 / jgwullschleger@gmail.com
P. Duijnkerke, Borssele 06-11445530 / pietduijnkerke@kpnmail.nl
J. Krijger, Westsingel 32, Borssele 06-52560967 / krijgerj4@gmail.com
W. Nieuwenhuijse, Kaaijweg 19, Borssele 0113-351482 / lbnieuwenhuijse@gmail.com
A. van ‘t Leven-Geertse, Weststraat 10, Borssele 0113-352919 / wiavhleven@zeelandnet.nl
Algemeen mailadres: gb.borssele@gmail.com

Nieuwsbrief juli/augustus 2019
'om de heiligen toe te rusten tot
het werk van dienstbetoon , tot
opbouw van het lichaam van Christus' (efeze 4:12)


Gemeenteavond
De samenkomst van 2 juli ligt nog kort achter ons en vers in het geheugen van wie erbij aanwezig waren. Het was één van de belangrijkste bijeenkomsten tot nu toe op weg naar de gemeente in wording. Immers, met het voordragen van ambtsdragers worden de contouren van de gemeente zichtbaar. Intussen vergeten wij niet dat de ambten aan de gemeente gegeven zijn door Christus (zie Efeze 4: 1 – 12). Door middel van de ambten leidt en regeert Christus Zijn gemeente op aarde. Dat gegeven zet de ambten hoog neer. Tegelijkertijd is er sprake van kwetsbaarheid, want de ambten worden ingevuld door zondige mensen. Dat brengt voor elke ambtsdrager de roeping mee om dicht bij de Gever van de ambten te blijven. En voor de gemeente is er de roeping om voor de ambtsdragers te bidden.
Voordracht ambtsdragers
Ds. Van der Maas, de classispredikant, heeft ons op 2 juli uitgelegd dat er van verkiezing in de ware zin van het woord geen sprake is in de huidige situatie van gemeente in wording. Wel is er sprake van een voordracht. Die voordracht hebben de a.s. leden van de gemeente in wording De Bron gedaan aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Borssele. Deze zal er in zijn vergadering van 27 augustus over beslissen, waarbij we er van uit mogen gaan dat deze voordracht zal worden overgenomen. Op 2 juli zijn door de aanwezige aspirantleden met meerderheid gekozen om als ambtsdrager voorgedragen te worden aan de kerkenraad van de PG Borssele: Jos Wullschleger en Leo Zandee voor ouderling, Jan Krijger en Willy Nieuwenhuijse voor diaken. Dank jullie wel voor de bereidheid om je in te zetten voor de nieuwe gemeente. God de Heere zegene jullie daarbij.

Kerkenraadscommissie
Nu langzamerhand de gemeente in wording in de steigers komt te staan, is het de tijd voor de initiatiefgroep om terug te treden. Vanaf de eerste helft 2016 heeft deze initiatiefgroep gesprekken gevoerd en overlegd met de kerkenraad van de PG Borssele en de Federatiekerkenraad. Maar in de nieuwe situatie is de initiatiefgroep overbodig omdat ze plaats maakt voor de kerkordelijk aangewezen en omschreven kerkenraadscommissie. Deze zal bestaan uit de vier voor ambtsdrager voorgedragen (hiervoor genoemde) personen. Daaraan is vanuit de kring van de kerkgangers toegevoegd Anja van ’t Leven, die zich daarvoor beschikbaar stelde. Vanuit de kerkenraad van de PG Borssele zullen in de kerkenraadscommissie 2 personen zitting nemen: Piet Duijnkerke en Jozien Werkhoven. Deze commissie zal (al naar gelang de taakverdeling en de plaats die men als ambtsdrager of niet-ambtsdrager in de commissie inneemt) doen wat normaal gesproken een kerkenraad doet. Omdat deze kerkenraadscommissie pas aan het werk kan gaan nadat deze benoemd en geïnstalleerd is door de PG Borssele krijgt dat alles na 27 augustus zijn beslag.
Zondag 22 september
Alles wat hierboven is geschreven/ aangekondigd komt samen in de dienst van zondagmiddag 22 september D.V. Dan zullen de voorgedragen en inmiddels verkozen en/of benoemde broeders in hun ambt bevestigd worden, terwijl ook in deze dienst de overeenkomst (die ten grondslag ligt aan het werk van de kerkenraadscommissie) door beide partijen (PG Borssele en Gemeente in wording De Bron) getekend zal worden. Dat wordt dus een belangrijke kerkdienst waarbij u uiteraard allemaal aanwezig wilt zijn. We verwachten u!
Pastorale zorg
Sommige aspirantleden zijn in pastoraal opzicht kerkelijk nog dakloos zolang ze zich nog niet als vriend aangemeld hebben bij de Hervormde Gemeente van Arnemuiden of de Hervormde Gemeente De Levensbron in Goes. We hopen dat u spoedig in pastoraal opzicht kerkelijk onderdak vindt. Mocht er zich echter intussen iets voordoen waardoor u dringend pastorale zorg nodig hebt, meld u het dan bij een van de leden van de (nu nog bestaande) initiatiefgroep.
Meeleven
De laatste tijd zijn er nogal wat zieken onder ons geweest en nóg. We denken aan Toon en Elke Krijger die beide tegelijk ziek waren. Elke mag gelukkig opknappen, maar Toon is nog onder behandeling en dat brengt spanning en onzekerheid met zich mee. Gelukkig mag Toon weten dat hij deze weg niet alleen hoeft te gaan. Meeleven wordt echter op prijs gesteld. En ik heb begrepen dat u als gemeente in wording weet bij te springen als de nood aan de man en de vrouw komt. Mooi! We leven ook mee met wie een verlies in de familiekring hebben geleden, waarbij we denken aan Leo en Corinne Zandee, hun kinderen en familie die hun (groot)vader moesten afstaan. We bidden hen de vertroosting van de Heilige Geest toe.
Belijdeniscatechese
Het is nog wel geen september, maar regeren is vooruitzien. Er is de mogelijkheid om aan te haken bij de belijdenisgroep in Arnemuiden of in Goes. Het zou mooi zijn om als er meerdere jongeren overwegen belijdeniscatechese te volgen, dat als groepje in een van de genoemde gemeenten te doen. Dan kun je het reizen met elkaar combineren en kun je, zo nodig, op elkaar terugvallen. Meld het bij br. Piet Duijnkerke of br Leo Zandee. In ieder geval is er de mogelijkheid om desgewenst in Borssele belijdenis te doen. Inmiddels is er sprake van 5 personen die belijdenis catechese willen komend kerkseizoen, meer aanmeldingen zijn welkom!!
Afscheid
Op D.V. 3 september komt de initiatiefgroep nog eenmaal bijeen om de werkzaamheden af te ronden en voor zover nodig over te dragen aan de kerkenraadscommissie én om zichzelf op te heffen. De leden van de initiatiefgroep die geen deel zullen uitmaken van de kerkenraadscommissie treden dan terug. Daar hoort ondergetekende ook bij. Vanuit Hervormd Arnemuiden is mij destijds gevraagd zitting te nemen in de initiatiefgroep. Dat heb ik graag gedaan. Maar nu de gemeente in wording van de grond komt, is de taak van de initiatiefgroep (het woord zegt het al) voorbij. Dat betekent dat ik ook mijn bijdragen aan de nieuwsbrief beëindig. De volgende nieuwsbrief van september wordt in zijn geheel verzorgd door de kerkenraadscommissie. In dat opzicht neem ik dus afscheid van u. Al is dat afscheid erg betrekkelijk omdat we elkaar met enige regelmaat in de zondagse erediensten zullen ontmoeten, hoop ik.
Tenslotte.
Als laatste schrijf ik een hartelijke groet neer voor alle lezers van deze nieuwsbrief. Het ga u persoonlijk en als gemeente in wording onder de zegenende handen van de Koning van de kerk goed in de beste zin van het Woord.
Ds. P. van der Kraan

********

Met dank aan.......
Ds van der Kraan voor de bijdragen aan de nieuwsbrieven. Ook bedanken we hem hartelijk voor de inspanning en tijd die hij de afgelopen jaren heeft besteed om hier in Borssele gewoon alle overleggen die er waren bij te wonen en daar zijn bijdrage in te leveren! Dat geldt niet alleen voor ds. van der Kraan, maar ook voor ds Kamphuis, Piet de Visser, ds. M.J. Wisse en de anderen. Daar komen we graag op terug in de volgende nieuwsbrief!!
De Heere heeft gegeven dat we samen dit werk mochten doen, in afhankelijkheid van Zijn onmisbare zegen!
Heugelijk feit
Donderdag 25 juli aanstaande hopen Adri en Forra Krijger te gedenken dat ze 50 jaar geleden met elkaar in het huwelijk zijn getreden. Gefeliciteerd!!
Op dv zaterdag 27 juli van 14.30 – 17.00h is een ieder van harte welkom om hen te feliciteren in de gemeentezaal van de Ger. Gemeente aan de Oostsingel 21 te Borssele. Verzoek om voor 21 juli te laten weten of u in de gelegenheid bent om hun te feliciteren!!

****************
Nieuwsbrief Juni 2019

Op 13 mei is als naam van de Hervormde Gemeente in wording gekozen: De Bron.
De officiële naam van de gemeente wordt met ingang van 1 september: Hervormde Gemeente i.w. de Bron te Borssele.
Waarom deze naam vanaf 1 september gebruikt gaat worden, hebt u kunnen lezen in de bijdrage van de classispredikant. Deze naam is, zo lees en hoor ik hem tenminste, meer dan alleen maar een aanduiding. De naam is een verwijzing naar de onuitputtelijke fontein van alle goed, God zelf. In Christus is Hij een fontein van levend water om ons daarvan te drinken te geven via het kanaal van Zijn Woord. Wie dat begrijpt, gaat ’s zondags niet ‘zomaar’ naar de kerk, maar komt om te drinken uit de bron van levend water. Dr. A. de Reuver heeft alweer wat jaren geleden zijn proefschrift over dr. H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875) de titel meegegeven ‘Bedelen bij de bron’. Die titel typeert de omgang van Kohlbrugge met het Woord van God.
Ik wens u en jou toe zo’n bedelaar bij de Bron van het Woord te zijn. Dan zullen we ongetwijfeld drinken van het levende water.
Voor uw agenda
Na wat gezegd is over de ‘gemeenteavond’ van 2 juli is het onnodig om er bij u op aan te dringen die avond in uw agenda te reserveren. Dat hebt u al gedaan of u doet het op dit moment. We rekenen in ieder geval op uw komst.
Deze avond op 2 juli begint om 20.00h in de gemeentezaal achter de kerk.